Д-р Мина Стойнова-Столяр


Телефон: +359 32 261 228
Мейл: mina_stolear@mail.ru
Кабинет: 345, Ректорат, III етаж
Приемно време: ---

Област на научната квалификация

история, теория и поетика на руската литература и на полската литература; съпоставително славянско литературознание

Образование

 

 • 1999 – 2004 Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив, профил английски език и литература
 • 2004 – 2009 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", специалност "Славянска филология – полски език", магистър
 • 2007 – 2011 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", специалност "Руски език и западен език – английски език", бакалавър
 • 2010 – 2015 редовен докторант в катедра Славистика към ПУ „Паисий Хилендарски"

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • 2006 – ERASMUS – Познански университет "Адам Мицкевич", Познан, Полша
 • 2007 – курс по история на полската култура и изкуство, Люблински унивеситет "Мария Кюри", Люблин, Полша
 • 2010 – научна специализация от Министерството на образованието, младежта и науката на Република България в Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин" в гр. Москва, Русия

 

Професионална кариера

 

 • 2009 – досега - хоноруван асистент по руска литература на XIX век, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 2013 – досега – хоноруван асистент по история на полската литература, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 2013 - досега - хоноруван асистент по славянски литератури, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 2013 - досега - хоноруван асистент по полски език (ИД Славянски език за специалностите "Българска филология", редовно и задочно обучение, "Славянска филология", ПУ "Паисий Хилендарски"
 • септември 2014  - лектор по практически български език за чужденци в „Трета лятна школа по български език и култура за студентите българисти от Полша, Чехия и Русия, гр. Смолян"

 

Членства

Владеене на чужди езици

 • Руски – отлично
 • Английски – отлично
 • Полски – отлично
 • Немски – добро

 

Публикации

 1. Руският месианизъм, отразен в идеята "Москва - Трети Рим". // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, научна сесия "Дни на науката 2010г.", Пловдив, 2012, серия Б, т. XIV, 220 - 223
 2. Философски, културологични и литературни отражения на треторимската идея в руската средновековна историография. // Сборник с доклади от международна конференция на БСУ "Взаимодействието теория - практика : ключови проблеми и решения", Бургас, 2011, том IV, 191 – 195.
 3. Концепцията - "Москва - Трети Рим" като основополагащ принцип на руското самодържавие, отразена в кореспонденцията между цар Иван Грозни и княз Андрей Курбски. // „Светлият път на словото" – Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, изд. „Контекст", 2015, 215 – 221.
 4. Хералдическият символ на орела и значението му за развитието на идеята „Москва – Трети Рим" (Геральдический символ орла и его значение для развития идеи „Москва – Третий Рим"). // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Пловдив, 2015, серия А, том I, 196 – 199.
 5. Идеята „Полша – предна крепост на християнството" и нейните отражения в Начало и развитие на Московската война от хетман Станислав Жулкевски". // Списание за славянски езици, литератури и култури „Славянски диалози". Пловдив, 2015, кн. 15, под печат.
 6. „Хотинската война" от Вацлав Потоцки – литературни проекции на идеята „Полша – предна крепост на християнството". // „Словото – традиции и модерност" – Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, изд. „Контекст", 2015, под печат.

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други