ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ)

 

Всички специалности във Филологическия факултет са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много висока оценка – 9,20 за направление Филология и 9,10 за направление Педагогика на обучението по… (при максимална оценка 10) за период от шест години (2014 – 2020 г.).

 

Специалностите с изучаване на чужд език са осигурени с възможности за обучение в съответната страна за период от един семестър по програмата „Еразъм" или по двустранни междууниверситетски договори за обмен на студенти.

 

 

Вече втора година се предлага актуализираната магистърска програма „Славистика", чийто учебен план съчетава най-доброто от академичната традиция в България и модерните тенденции в европейското образователно пространство.