Виртуална разходка из Чехия

БОХЕМИСТИКА

 

Профилът "Бохемистика" (чешки език, литература и култура) е с утвърдени през годините традиции и е една от най-старитие славистични специалности в Пловдивския университет (съществува от 1978 г.).

 

 

От 2017 г. чешкият език се предлага и в бакалавърски програми: Приложна лингвистика, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с информационни технологии.

 

Учебният план на „Славистика с чешки език" се реализира в продължение на десет семестъра (5 години).

 

 

След като завършат семестриално, абсолвентите полагат държавни изпити  и защитават магистърска теза (дипломна работа по избрана от тях тема в областта на езикознанието, литературознанието или културната антропология). Обучението включва интензивен курс по  чешки език, наред с това се изучават историята на чешката литература, получават се задълбочени знания за  културата  и историята на Чехия. В курса на обучение са застъпени и други славистични дисциплини, които дават на студентите широк спектър от познания и активни комуникативни умения. В учебния план е застъпен курс и по един от останалите славянски езици (т.нар. втори език) –  полски език или сръбски и хърватски език.

 

Първите две академични години залагат основно на изучаването на чешкия език (на първия език) и включват освен практическите занимания по този език и полезни дисциплини като История на Чехия, Културни реалии на Чехия, Увод в общото езикознание, Увод в литературната теория, Увод в славистиката, Славянски литератури.

 

След втората година студентите имат правото сами да определят как ще протече по-нататъшното им обучение, като изберат модул "Славистика" или модул "Българистика".

 

Сла­вистичният модул включва усвояването на два славянски езика, единият от които е изучаваният през първите две години (в случая чешкия език), и на един неславянски език (английски, френски, немски, испански или друг), включен в дипломата за средно образование или удостоверен с друг вид диплома или сертификат. Основният славянски език се изучава до ниво С1 и е съпроводен с обучение по съответната славянска литература, докато целта при втория славянски език и при неславянския език е тяхното практическо усвояване до ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

 

Българистичният модул осигурява продължаващо изучаване на водещия славянски език до ниво В2, но основната част от учебната програма е ориентирана към българистични дисциплини и дисциплините, които осигуряват педагогическа квалификация. Завършилите се реализират като учители по български език и литература и като специалисти по съответния славянски език.

 

Предимство при обучението на студентите бохемисти са и съществуващите двустранни договори по програмата Еразъм +, сключени с едни от най-престижните чешки университети: Карловия университет, Прага; Масариковия университет, Бърно; Остравския университет, Острава, Университетът в Пардубице.  Програмата Еразъм + е един от най-мащабните и успешни образователни проекти на Европейската общност за сътрудничество в областта на висшето образование. Мобилността с цел обучение дава възможност на българските студенти да следват между 3 и 12 месеца в друга европейска държава, което значително разширява техните академични, езикови, социални и културни компетенции. Всеки един студент има възможността да учи в избран от него чешки университет, като кредитите, покрити там, се признават и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Освен тези договори студентите бохемисти имат възможност да кандидатстват за едномесечен летен езиков курс или за семестриално обучение в чешки университет по програми на Министерството на образованието.

 

Важно уточнение! Вторият семестър на втори курс е определен именно за обучение в такъв партньорски университет.

 

 

Чешкият химн: Kde domov můj (музика) / Чешкият химн Kde domov můj (песен)