Д-р Елисавета Ненчева


Телефон: +359 32 261 235
Мейл: enencheva@dir.bg
Кабинет: 373, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

Образование

1995 – 2000 –  средно образование (СОУ „Васил Левски" гр. Карлово)

2000 – 2005 –  висше образование – степен магистър „Славянска филология", профил  сръбски и хърватски език в Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски"

2005 – успешно защитена  магистърска теза (дипломна работа) на тема: „Белетристични моменти в „Летопис на поп Дуклянин" (съдържа превод на хрониката от сърбохърватски на български език, коментар на текста, факсимилета и др.). Нучен ръководител: проф. д.ф.н. Георги Петков

2010 – 2013 - редовен  докторант към Катедрата по Славянска филология с тема на дисертацията: „Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси". Научен ръководител:  проф. д.ф.н. Георги Петков

2014 - доктор по филология

Професионална кариера

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

Дейности

2002 г. – Участие в Студентска научна конференция, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски" с доклад на тема: „Случаят „Веда Словена"

2003 – Участие в Студентска научна конференция, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски" с доклад на тема: „Апокрифът „Ходене на Богородица по мъките" и идеята за задгробния съд, отразена в древноегипетски ръкописи"

2004 – Участие в Студентска научна конференция, организирана от Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" с доклад на тема: „Египет в българската средновековна литература"

2004 – Участие в Студентска научна конференция, огранизирана от Филологическия факултет на Софийския университет „ Св. Климент Охридски" с доклад на тема:  „Дуклянската  хроника и идеята за славянската църква на  Балканите"

2004 – Участие в международен семинар на МСЦ – Белград

Докторанти и дипломанти

Други