Ас. д-р Евелина Колева Грозданова


Телефон: +359 32 261 274
Мейл: evypool@yahoo.co.uk
Кабинет: 244, Ректорат, II етаж
Приемно време: На лекторат в Загреб, Хърватия

Област на научната квалификация

славянски езици, съвременен хърватски език

Образование

1997 – завършва средно образование в Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов", Пловдив

           

2002 –  завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски" (степен магистър) специалност „Славянска филология", профил сърбохърватски език след успешно защитена дипломна работа на тема Употреба на отглаголните съществителни в сръбския печат" с научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

 

2015 – придобива образователната и научна степен доктор след успешна защита на дисертационен труд на тема „Формиране на правописните норми у хървати и сърби (в контекста на книжовните сърбо-хърватски взаимоотношения)" с научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

 

Специализации в чуждестранни висши учебни заведения:

 1. септември 2005 г. – летен езиков семинар в Университета в Белград, Сърбия;
 2.  април 2007 г. -  специализация в Университета в Никшич, Черна гора;
 3. октомври 2011 – март 2012 г. – специализация в Университета в Белград, Сърбия;
 4. март 2013 г. – специализация в Университета в Загреб, Хърватия;
 5. март 2014 г. – специализация в Университета в Загреб, Хърватия.

 

Професионална кариера

 • 2004 –  2015 хоноруван асистент по практически сръбски и по практически хърватски език в Катедрата по славистика към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"
 • 2015 - до момента асистент

 

Членства

Владеене на чужди езици

хърватски език, сръбски език, английски език

Публикации

 1. Грозданова 2010: Грозданова, Евелина. "За правописа на Иван Броз от 1893 година." Научни трудове, том 48, кн. 1, СБ. А, 2010,2011: 177-186.
 1. Грозданова 2012а: Грозданова, Евелина. "За правописа на Радойе Симич от 2003 година." Време и история в славянските езици, литератури и култури, Том 1., 2012: 280-287.
 1.  Грозданова 2012б: Грозданова, Евелина. „Новосадският книжовен договор от 1954 година." Научни трудове, том 49, кн. 1, СБ. Б, 2011,2012: 210-220.
 1. Грозданова 2012в: Грозданова, Евелина. "О неким правописним принципима у бугарском и у српском jезику." Структурне карактеристике српског језика, књ. Г, 2012: 397-403.
 1. Грозданова 2012г: Грозданова, Евелина. "Правописът по време на Независимата хърватска държава (1941 - 1945)" Хоризонти и предели на южнославянските езици, 2012: 62-72.
 1. Грозданова 2013: Грозданова, Евелина. "Правопис српског jезика из 2010. и мишљења оњему". Традициjа и иновације у савременом српском језику, књ. 1,  2013: 475-480.
 2. Грозданова 2014: Грозданова, Евелина. "Правописната ситуация в Хърватия през последните десет години". Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzekőzi Konferenciája III. Budapest 2014:74-77.

Дейности

Упражнения по:

 1. практически сръбски и хърватски език (лексика)
 2. теоретичен курс (морфология)
 3.   ФД (делово общуване)

Докторанти и дипломанти

Други