ДИПЛОМИРАНЕ

 

Студентите трябва да положат държавните изпити, предвидени по учебен план, до три години на три от обявените държавни изпитни сесии, след като са завършили семестриално своето обучение.

Възстановяването на студентските права следва да става по реда, приет от Академичния съвет. След това студентът отново има право да се яви в рамките на една учебна година на редовна, поправителна или ликвидационна сесия, за да завърши семестриално, както и на три държавни изпитни сесии в рамките на три последователни учебни години, за да се дипломира.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

 (ЧЕШКИ/ ПОЛСКИ/ СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК)

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Държавният изпит се състои от практически писмен изпит по специалността.

Изпитът включва три компонента, които целят да се провери нивото на владеене на полски/ чешки/ сръбски и хърватски език.

 

Изпитът включва:

а/ създаване на аргументативен текст (есе) по определена неработена в рамките на часовете по практически език тема с обем от 200 до 250 думи;

 

б/ превод на непознат текст от полски/ чешки/ сръбски и хърватски език на български език;

 

в/ превод на непознат текст от български на полски/ чешки/ сръбски и хърватски език.

 

И двата превода са от около 20 реда.

Времетраене на писмения изпит – четири (4) часа /след записване на темата/.

Крайната оценка се изчислява на базата на събраните точки от отделните компоненти според съответната скала[1]. При това трябва да се има предвид, че компонентите са поотделно елиминаторни, т.е. на всеки компонент е необходима минимална оценка среден 3,00. За всеки от трите компонента (аргументативен текст /есе/, превод от чужд език на български и превод от български на чужд език) е позволен минимален брой точки, който се образува след изваждане на 15 точки от максимално зададения брой точки.

Аргументативен текст: максимален брой точки – 30; минимален брой точки – 15 (при получени 14 точки се поставя оценка слаб 2.00 на този компонент).

Превод от български език на чужд език: максимален брой точки – 35; минимален брой точки – 20 (при получени 19 точки се поставя оценка слаб 2.00 на този компонент).

Превод от чужд език на български език: максимален брой точки – 25; минимален брой точки – 10 (при получени 9 точки се поставя оценка слаб 2.00 на този компонент).

 

СКАЛА ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  - 90

Слаб 2.00

под 40 т.

Среден 3.00

41 - 47

Добър 3.50

48 – 55

Добър 4.00

56 – 62

Мн. добър 4.50

63 – 70

Мн. добър 5.00

71 – 77

Отличен 5.50

78 – 85

Отличен 6.00

86 - 90

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ /ЕСЕ/ (ОБЩО 30 т.):

 

1. Компетентности за изграждане на аргументативен текст /есе/ - 15 т.

  1. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.
  2. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.
  3. Недвусмислено изразяване на лична позиция и интерпретиране на различни аспекти на зададения проблем – 3 т.

1.4. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие – 3 т.

1.5. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.

 

2. Езикови компетентности – 15 т.

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 4 т.

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 5 т.

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 3 т.

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 3 т.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕВОД:

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (ЧЕШКИ, ПОЛСКИ, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ) – 35 т.

1. Езикови компетентности – 23 т.

1.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 7 т.

1.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 8 т.

1.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 5 т.

1.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 3 т.

 

2. Преводачески компетентности – 12 т.

2.1. Разбира и предава вярно на съответния език смисъла на текста от изходния език – 6 т.

2.2. Съобразява се със стиловите особености на изходния текст и използва съответните стилово-езикови средства в преводния текст – 6 т.

 

ПРЕВОД ОТ ЧУЖД ЕЗИК (ЧЕШКИ, ПОЛСКИ, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ) НА БЪЛГАРСКИ – 25 Т.

 

1. Езикови компетентности – 16 т.

1.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 4 т.

1.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 4 т.

1.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 4 т.

1.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 4 т.

 

2. Преводачески компетентности – 9 т.

2.1. Разбира и предава вярно на съответния език смисъла на текста от изходния език – 4 т.

2.2. Съобразява се със стиловите особености на изходния текст и използва съответните стилово-езикови средства в преводния текст – 5 т.

 


[1]  Задължително условие е на всеки един от компонентите  да е поставена оценка минимум СРЕДЕН 3,00