ДОКУМЕНТИ

 

Европас  - документ, чрез който можете да представите ефективно и ясно Вашите умения и квалификации

 

Правила за организация на учебния процес през уч. 2014/2015 г.

СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

(УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И КУРСОВЕ)

 

Съгласно решениe на АС от 19.12.2011 г. като основа за стандартизиране на учебната документация (учебни планове и курсове по специалности) в Университета се приема европейският формат ECTS label (вж. стр. 28. на http://ec.europa.eu/ education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf). Стандартизирането на универ­ситетските учебни планове и програми е предпоставка за получаване на т. нар. ECTS label от ПУ „Паисий Хилендарски" в следващите месеци.

Съгласно решението на АС привеждането на учебните планове към европейския формат трябва да завърши не по-късно от м. февруари 2012 г. Последното означава да се попълнят полетата в ECTS макетите насъответните учебни планове по специалности, което предполага и попълване на полета в ECTS макети на учебни курсове (вкл. наименование, брой кредити, форма на изпитване и брой часове в семестъра/триместъра ‑ аудиторни, лекции, извънаудиторни). За правилно попълване ползвайте указанията и примерите към отделните полета на приложените ECTS макети на учебен план и учебен курс.

ECTS макет на учебен план(pdf)

ECTS макет на учебен курс(pdf)

ECTS макет на учебен план и учебен курс(doc)