Елица Георгиева Маринова


Имейл: marinova_elitsa@yahoo.com
Тема на дисертацията: Поетика на града в експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за диференциален компаративизъм
Ръководител: Доц. д-р Жоржета Чолакова
Дата на защита: ---

Образование

 

2000 –  2006   

НГ за сценични и екранни изкуства – Пловдив

Специалност  „Театрален, кино и телевизионен декор"

Професионална квалификация – художник

 

2008 –  2013  

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

Специалност „Славянска филология със сръбски и хърватски език"

Професионална квалификация – Филолог и учител по български език и литература                                                                                       

и специалист по сръбски и хърватски език и литература

 

2015

Зачислена в редовна докторантура в докторантската програма по научното направление 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително славянско литературознание

 

Специализации

 

2010  

Практически курс по книгоиздаване „Студенти по пътя на книгата"

 

2012 

Към Международния славистичен център, 42-ра среща на славистите – семинар по сръбски език, литература и култура, Белградски университет

 

2013

Успешно защитена магистърска теза тема „Романовата поетика на Давид Албахари" с научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Игов

 

Професионално направление

2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително славянско литературознание)

Тема на дисертационния труд

Поетика на града в експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за диференциален компаративизъм

Научен ръководител

Доц. д-р Жоржета Чолакова

Дата на зачисляване

01.03.2015 г.

Дата на отчисляване

---

Дата на защитата

---

Публикации

Други

Преводи

 

Превод от сръбски език на разказа „Този свят не иска да спре", включен в сборника: Зоран Чирич. Телесна стража. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012