ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

ЕРАЗЪМ

 

Адрес за контакт:

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

ул."Цар Асен" 24, Пловдив 4000

тел.: + 359 32 261 363

факс: + 359 32 635 049

Кабинет 111

 

Надя Кънева - администратор на институционалния договор по Еразъм, отговорник "Заминаващи студенти и преподаватели"  

тел.: 032/ 261 363;  e-mail: nadya@uni-plovdiv.bg

 

Радосвета Мишевска - отговорник "Чуждестранни Еразъм студенти и преподаватели" Радосвета Мишевска

тел.: 032/ 261 363; e-mail: iro@uni-plovdiv.bg

 

 

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.- области, признати в стратегия „Европа 2020" като основни движещи сили за преодоляване на социално-икономическата криза, ускоряване на растежа и създаване на работни места, стимулиране на равнопоставеността и приобщаването. Програма Еразъм+ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в тези, като включва както вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.

Програма Еразъм+ се базира на интегриран подход и подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

  • Мобилност на студенти и докторанти с цел обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта - дава възможност на българските студенти да осъществят период на обучение минимум 3 и максимум 12 месеца в друга европейска държава, което значително би разширило техните академични, езикови, социални и културни компетенции.
  • Мобилност на студенти и докторанти с участие в стажове – провеждане на практическо обучение (стаж) с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца в търговски предприятия и научни центрове в рамките на европейските държави [с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи]. Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие. Студенти, последна година на обучение, могат да реализират практическо обучение в чужбина в рамките на 1 година от дипломирането си.

НОВОСТ в програма Еразъм+ е възможността един студент да получи финансиране за период на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е. по 12 месеца за всяка една от бакалавърската, магистърската и докторантската степен), НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ. Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат да се комбинират, като в рамките на всеки образователен цикъл общата им продължителност не може да надхвърля 12 месеца при задължително спазване на минималните продължителности за всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца за стаж).

Студенти, обучаващи се в директни магистърски програми (Право, Славистика и Балканистика), могат да участват в двата типа мобилности за общ период до 24 месеца.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност в рамките на програма Учене през целия живот, като реализираният период се приспада от максимално допустимия 12-месечния срок за съответния цикъл на обучение (напр. ако студентът се обучава в ОКС бакалавър и вече е осъществил мобилност с продължителност 4 месеца по секторна програма Еразъм, има право до края на обучението си в тази степен на още 8 месеца мобилност в рамките на програма Еразъм+. За студентите, обучаващи се в директни магистърски програми, оставащият допустим период за мобилност е съответно 20 месеца).

  • Преподавателска мобилност с цел преподаване – предоставя се възможност на членовете на преподавателския състав да преподават в партньорски висши учебни институции в чужбина, притежаващи Еразъм харта и по този начин да поддържат актуално и конкурентно равнището на своите професионални компетентности, както и да си осигурят една продължаваща квалификация. Легитимната продължителност на преподавателската мобилност е от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване. Задължително е изискването за минимум 8 часа преподаване на седмица (вкл. и за по-кратък период на мобилност).
  • Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение - дава възможност на университетския персонал да се обучава в други висши образователни институции, удостоени с Еразъм харта или в публични и частни организации, чиято дейност е свързана с образованието и които са установени в държави, участващи в програма Еразъм+. Целта на мобилността е обмяна на опит и подпомага професионалното им развитие. Тази мобилност може да е с продължителност от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване.

Към сайта на отдел "Международно сътрудничество" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"