ДОКТОРАНТ

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

ТЕМА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Евелина Грозданова

05.04.18 Славянски езици (Хърватски език)

Формиране на правописни норми у хървати и сърби (в контекста на книжовните сърбохърватски взаимоотношения)

Зачислена през

 

Зачислена през 2010 г.

Отчислена с право на защита през 2013 г.

Защитила през 2015 г.

 

Доц. д-р Славка Величкова

Илиана Новак

05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература)

 

Философски и естетически проблеми в романа „Ръкопис, намерен в Сарагоса" на Ян Потоцки

 

Зачислена през 2010 г.

Отчислена с право на защита през 2013 г.

 

Доц. д-р Калина Бахнева

Елисавета Ненчева

05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Южнославянски литератури)

 

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси

 

Зачислена през 2010 г.

Отчислена с право на защита през 2013 г.

Защитила през 2014 г.

 

Доц. д-р Мария Шнитер

 Мина Стойнова

 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература)

Генезис, развитие и литературни отражения на митовете „Москва – Трети Рим" и „Полша – предна крепост на християнството" (Polska Antemurale Christianitatis) през периода 1444 – 1683

 

Зачислена през 2010 г.

Отчислена с право на защита през 2015 г.

 

 Проф. д.ф.н. Панайот Карагьозов

Якуб Микулецки

 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Чешка литература)

 

Егон Бонди, или за поетиката на чешкия ъндърграунд

 

Зачислен през 2013 г.

Доц. д-р Жоржета Чолакова

Светла Джерманович

05.04.18 Славянски езици (Сравнителна граматика)

Аорист и имперфект в славянските езици

 

Зачислена през 2014 г.

 

Проф. д.ф.н. Иван Куцаров

Златка Дюлгерова

05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература)

Постмодерният роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Дубравка Угрешич

 

Зачислена през 2014 г.

Проф. д.ф.н. Светлозар Игов

Елица Маринова

05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително славянско литературознание)

Поетика на града в експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за диференциален компаративизъм

 

Зачислена през 2015 г.

Доц. д-р Жоржета Чолакова