ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(в тази рубрика са включени само избираемите дисциплини,  които се водят от преподаватели от Катедрата по славистика)

 

  • Речев етикет (на съответния славянски език), 15 часа упражнения

  • Правопис и пунктуация (на съответния славянски език), 15 часа упражнения

  • Делово общуване (на съответния славянски език), 15 часа упражнения

  • Творческо писане (на съответния славянски език), 15 часа упражнения

  • Преводаческо ателие (за съответния славянски език), 15 или 30 часа упражнения

  • Комуникативни умения (за съответния славянски език), 15  часа упражнения

  • Чешкият език в сферата на туризма, 15 или 30 часа упражнения

  • Работа с автентични чешки текстове (четене/слушане с разбиране върху народни и авторски приказки, предания и легенди), 15 или 30 часа упражнения