ЛИНГВИСТИКА С МАРКЕТИНГ


■  Английски език и чешки език с маркетинг

■  Английски език и полски език с маркетинг

■  Английски език и сръбски и хърватски език с маркетинг

 

 

 

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по маркетинг. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по следните програми: „Английски език (базисен език) и чешки език (втори език)", „Английски език (базисен език) и полскиезик (втори език)", „Английски език (базисен език) и сръбски и хърватски език (втори език)"..

Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на маркетинга: маркетингов мениджмънт; връзки с обществеността; реклама и рекламна политика; стокови борси; комуникации и комуникационна политика; анализ на риска; корпоративни финанси; маркетингови изследвания; икономически теории; статистика; социология на икономиката; макроикономика; геоикономика; основи на правото; основи на управлението; стопанска история. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Модулът с дисциплини по маркетинг дава базисни знания по икономика и управление, познания за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отделни пазари и в различните сфери на стопанския живот на различни управленски равнища. Студентите с два чужди език изграждат в профила си компетентности и умения за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, за разработване на маркетингови стратегии, техники и практики за навлизане на пазара, за стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски) и за втория (немски, френски, испански, руски, чешки, полски или сръбски и хърватски) език, с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво В2 от Европейската езикова рамка.