УСПЕШНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Предлагаме на Вашето внимание нашите предложения с нетрадиционни комбинации от езици, които Ви гарантират предимство в реализацията на пазара на труда както в България, така и в чужбина.

 

Специалността "Славистика" (от 1978 г. до 2015 г. "Славянска филология") в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е с повече от 40 години традиция.

- чешки език (от 1978 г)

- полски език (от 1991 г.)

- сръбски и хърватски език (от 1995 г)

 

Общо дипломирани студенти за последните 40 години - 576 души

- 243 (с профил чешки език)

- 196 (с профил полски език)

- 139 (с профил сръбски и хърватски език)

 

 

За по-детайлни подробности, моля, попълнете формуляра, като последвате следния линк.

 

1. СЛАВИСТИКА С ДВА ПРОФИЛА ПО ИЗБОР (СЛАВИСТИЧЕН ИЛИ БЪЛГАРИСТИЧЕН)

 

Важно! Магистърска степен след средно образование. Студентите имат възможност да изберат своя профил след втори курс.

 • изучаване по избор от първи курс на един славянски език (чешки, полски или сръбски и хърватски) от начално ниво до ниво С1 или В2 според избрания профил (славистичен или българистичен)

 • изучаване по избор на западен език (английски, немски, френски) според достигнатото ниво от средното училище

 • изучаване по избор на втори славянски език (чешки, полски или сръбски и хърватски език) в славистичния профил до ниво В2

 • изучаване на дисциплините от българска филология с педагогическа правоспособност (учител по български език и литература 5. - 12. клас) в българистичния профил

 • възможност за комбинация и на двата профила

 • при­до­би­ване на об­ща чуж­до­е­зи­ко­ва и прево­да­че­ска ком­пе­тент­ност по два­та изуча­ва­ни ези­ка

 • обучение в престижни университети в Чехия, Полша, Сърбия или Хърватия със стипендия по различни програми (ERASMUS+, стипендии на МОН, летни школи) и си­сте­ма за тран­сфер на кре­ди­ти, да­ваща въ­змож­ност за сту­дент­ска мобил­ност

 • интересни дисциплини по време на обучението като културна антропология на славяните, славянски литератури и литературата на избрания славянски език в първи курс, славянски фолклор, бизнес комуникация, творческо писане, преводаческо ателие, езикови умения в туризма и екскурзоводското общуване и много други

 • прием по държавна поръчка с оценка от ДЗИ по БЕЛ, английски, немски, френски или руски език, кандидатстудентски изпит по БЕ или сертификат за владеене на чужд език

 • магистърска програма със семестриална такса, равностойна на бакалавърската

Още информация можете да откриете тук.

Линк към преподавателите.

 

2. ЛИНГВИСТИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И СЛАВЯНСКИ ЕЗИК ПО ИЗБОР (ЧЕШКИ, ПОЛСКИ ИЛИ СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК)

 

Бакалавърски програми

 

- Приложна лингвистика

- Лингвистика с бизнес администрация

- Лингвистика с маркетинг

- Лингвистика с информационни технологии

 

 • изучаване на английски език от нивото след средното училище като базисен до ниво С1

 • изучаване по избор на втори чужд език от първи курс (чешки, полски или сръбски и хърватски) до ниво В2

 • обучение в престижни университети в Чехия, Полша, Сърбия или Хърватия със стипендия по различни програми (ERASMUS+, стипендии на МОН, летни школи) и си­сте­ма за тран­сфер на кре­ди­ти, да­ваща въ­змож­ност за сту­дент­ска мобил­ност

 • при­до­би­ване на об­ща чуж­до­е­зи­ко­ва и прево­да­че­ска ком­пе­тент­ност по два­та изуча­ва­ни ези­ка

 • мо­ду­ли­ на из­би­ра­е­ми­те дис­ци­пли­ни съоб­раз­но с ин­те­ре­си­те и лич­на­та предста­ва за бъ­де­ща­та про­фе­си­онал­на дей­ност ка­то прево­да­чи

 • фа­ку­л­та­тив­ни­ дис­ци­пли­ни, до­пъл­ващи об­ща­та под­го­тов­ка на сту­ден­ти­те в съответ­ствие с тех­ни­те личностни пред­по­чи­та­ния

 • прием по държавна поръчка с оценка от ДЗИ по английски език, кандидатстудентски изпит по английски език или сертификат за владеене на английски език

 • успешно реализация като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции

 • наред с езиковата подготовка са включени и дисциплини в сферата на бизнес администрацията за Лингвистика с бизнес администрация: административен мениджмънт; административно право; европейски проекти; електронна търговия; държавно и публично управление; реклама и рекламна политика; връзки с обществеността; практики в местната власт; бюджет на проекти; мениджмънт в публичните прояви; основи на предприемачеството; планиране на личната кариера; политика и публична власт; разрешаване на конфликти; социология и психология в управлението; стратегически публичен мениджмънт; структура на публичния сектор; управление на екипи; управление на иновациите и инвестициите в публичния сектор; управление на организационната култура; управление на риска; фирмена култура

 • наред с езиковата подготовка са включени и дисциплини в сферата на маркетинга за Лингвистика с маркетинг: маркетингов мениджмънт; връзки с обществеността; реклама и рекламна политика; стокови борси; комуникации и комуникационна политика; анализ на риска; корпоративни финанси; маркетингови изследвания; икономически теории; статистика; социология на икономиката; макроикономика; геоикономика; основи на правото; основи на управлението; стопанска история

 • наред с езиковата подготовка са включени и дисциплини в сферата на информационните технологии за Лингвистика с ИТ: де­тайл­но за­поз­на­ва­не с ос­нов­ни софту­ерни про­дук­ти, ра­бо­та с Word, Ex­cel, Power­Po­int, Pho­toshop, Adobe Re­a­der, In­ter­net

 • прием по държавна поръчка с оценка от ДЗИ по английски език, кандидатстудентски изпит по английски език или сертификат за владеене на английски език

 

Още информация можете да откриете тук.