Катедрата по славистика е създадена през 2000 г. (до 2014 г. Катедра по славянска филология). Преподавателският състав от Катедрата подсигурява основно учебната дейност в специалността "Славистика" в трите езикови направления - чешки език, чешка литература, чешка култура; полски език, полска литература, полска култура; сръбски и хърватски език, сръбска и хърватска литература, сръбска и хърватска култура, както и отделни дисциплини в специалностите "Българска филология" (редовно и задочно обучение), "Руска филология" и "Български език и руски език" (редовно и задочно обучение), "Балканистика" по различни учебни дисциплини като: Сравнителна граматика на славянските езици, Втори славянски език (чешки; полски; сръбски и хърватски), Славянски литератури, Втори балкански език (сръбски и хърватски), Балкански литератури.

 

Учебно-преподавателската дейност на Катедрата по славистика е разделена на три направления (респективно на три сектора в рамките на Катедрата):

 

  • Бохемистика (основана 1978 г.) - чешки език, чешка литература, чешка култура

  • Полонистика (основана 1991 г.) - полски език, полска литература, полска култура

  • Сърбистика и хърватистика (основана 1995 г.) - сръбски хърватски език, сръбска и хърватска литература, сръбска и хърватска култура