Гл.ас. д-р Борислав Славов Борисов


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: borissov@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

история на книжовните езици, съпоставително езикознание, социолингвистика, методика на обучението по български език, методика на чуждоезиковото обучение

Образование

 • 1982 – 1990 – основно образование в ОУ „Кирил и Методий", с. Пет могили, общ. Новозагорска
 • 1990 – 1994 – средно специално образование в Техникума по електротехника в гр. Нова Загора, специалност „Промишлена електроника"
 • 1994 – 1999 – висше образование в магистърска степен на обучение в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" специалността "Славянска филология – бохемистика"
 • 2000 – дипломира се в степен МАГИСТЪР по специалност „Славянска филология", профил чешки език (бохемистика) след защитена дипломна работа на тема „Функционални еквиваленти при превод на бъдеще време в български и чешки език" с научен ръководител доц. Янко Бъчваров
 • 2003 – 2006 редовна докторантура към Катедрата по славянска филология, научна специалност 05.04.18 Славянски езици/ История на чешкия език с тема на дисертационния труд „Особености на кодифицирането на българския и чешкия книжовен език през Възраждането", научен ръководител доц. д-р Маргарита Младенова
 • 2009 – присъдена научна и образователна степен "ДОКТОР" от Висшата атестационна комисия (ВАК) след защита пред Специализирания научен съвет по славянско езикознание на 18.06.2009 г.

Специализации:

 1. Летен семинар по чешки език, Масариков университет, Бърно, Чехия, август 1998 г.
 2. Тримесечна специализация в Масариковия университет, Бърно, Чехия, по съвременен чешки език, октомври – декември 1999 г.
 3. Тримесечна специализация по темата на докторската дисертация в периода от март 2004 г. – май 2004 г. във Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия;
 4. Двумесечна специализация по темата на дисертацията в периода от октомври 2005 г. – ноември 2005 г. във Философския факултет на Карловия университет, Прага, Чехия, програма CEEPUS.
 5. Обучителен курс и сертификат за оценител на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература по проекта „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование" към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България.
 6. Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 2010 г.

Професионална кариера

 • 2001 – 2008 хоноруван асистент по Методика на обучението по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"
 • 2008 - 2010главен експерт филолог към Катедрата по славянска филология
 • 2010 - 2011асистент в Катедрата по славянска филология
 • 2011 - до моментаглавен асистент в Катедрата по славянска филология

 

Членства

 

Комисия по социолингвистика към Международния комитет на славистите

 

Владеене на чужди езици

 • чешки – отлично (писмено и говоримо)
 • руски –  добре (чете)
 • словашки –  добре (чете)
 • полски - задоволително (чете)
 • английски – задоволително (чете)

Публикации

 

Монографии:

 

БЪЛГАРСКИЯТ И ЧЕШКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. ОСОБЕНОСТИ НА КОДИФИКАЦИЯТА. София: Издателство „Просвета", 2012.

 

Автореферати:

 

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР" по научна специалност 05.04.18 Славянски езици/История на чешкия език ОСОБЕНОСТИ НА КОДИФИЦИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (pdf) . Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009.

 

Учебно-помощна литература:

 1. Практическа граматика за 5. клас. Борислав Борисов, Кирила Бобчева. София: Издателство "Просвета", 2012.
 2. Литературен лексикон. Как да водя читателски дневник. Борислав Борисов, Кирила Бобчева, София: Издателство "Просвета", 2012.
 3. Тестове за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Борислав Борисов, Кирила Бобчева, София: Издателство "Дамян Яков", 2012.
 4.  Учебник по български език за 5. класВесела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2016.
 5. Тетрадка по български език за 5. клас. Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2016.
 6. Книга за учителя. Български език за 5. клас. Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2016.
 7. 11 тренировъчни теста по български език и литература за националното външно оценяване след завършен 7.клас. Борислав Борисов, Росица Калайджиева. София: Изд. „Дамян Яков", 2016.
 8. Учебник по български език за 6. класВесела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2017.
 9. Тетрадка по български език за 6. клас. Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2017.
 10. Учебник по български език за 8. класВесела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2017.
 11. Учебник по български език за 7. класВесела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2018.
 12. Нови тестове по български език и литература за външното оценяване след 7. клас.  Борислав Борисов, Росица Калайджиева. София: Просвета, 2018 г.
 13. Учебник по български език за 9. класВесела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2018.
 14. Учебник по български език за 10. класВесела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. София: Просвета, 2019.
 15. Текуща подготовка по български език и литература за Националното външно оценяване след 10. клас. Борислав Борисов, Росица Калайджиева. София: Просвета, 2019.

Научни публикации:

 1. Б о р и с л а в Б о р и с о в  Карел Чапек – „Апокрифи". Наблюдения върху двата български превода // Homobohemicus. Българо-чешка преводиада. София: Херон Прес, кн. 3/4, 1999, 76 – 81.
 2. Б о р и с л а в Б о р и с о в По-интересни случаи при превод на бъдеще време в български и чешки език // Нучни трудове на ПУ „П. Хилендарски", ТОМ 41, кн. 1, 2003, Филология, 85 – 97.
 3. Б о р и с л а в Б о р и с о в Българското и чешкото Възраждане в социолингвистичен аспект// Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Plovdiv, 2006, 76 – 80.
 4. Б о р и с л а в Б о р и с о в Мисията на възрожденските граматики // VІ Международен балканистичен симпозиум в Бърно. Studia balcanica bohemo-slovaca, VI, svazek 2, Brno 2006, 833 – 841.
 5. Б о р и с л а в Б о р и с о в Obrozenské představy o českém a bulharském spisovném jazyce // Přednášky ze XL. Jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům), Brno, ISBN 978-80-210-4336-7, 2007, 23 – 35.
 6. Б о р и с л а в Б о р и с о в Slavic Network, или изучаване на славянски езици по интернет, http://www.slavic-net.org. // Славянски диалози, Книжка 7, година IV, Пловдив, ISSN 1322-5346, 2007, 160 – 161.
 7. Б о р и с л а в Б о р и с о в Функционален модел на процеса на кодифициране на книжовния език // Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски", Т. 46, кн. 1, сб. А, ISSN 0861-0029, 2008 г., 79 – 90.
 8. Б о р и с л а в Б о р и с о в Българските и чешките възрожденски граматики в социолингвистичен аспект // Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, Сегед, Унгария, ISBN 978-963-306-100-8, 2009 г., 22 – 27.
 9. Б о р и с л а в Б о р и с о в Представата на М. В. Щейер за глаголната система през ХVІІ век // Човекът и езикът. Универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, ISBN 978-954-423-504-8, 2009, 216 – 218.
 10. Б о р и с л а в Б о р и с о в Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането // Българска реч, година ХV, ISSN 1310-733X, 2009, книга 3,  59 – 66.
 11. Б о р и с л а в Б о р и с о в Обучението по български език, или националноезковата перспектива през епохата на Българското възраждане// Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст, Бърно:  Porta Balkanica, ISBN 978-80-904846-0-3, 2010, 11 – 15.
 12. Б о р и с л а в Б о р и с о в Езикът на Българското и Чешкото възраждане – цел, средство, национална идеология. // Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Лектура, ISBN 978-954-92732-1-2, 2011, 75 – 81.
 13. Б о р и с л а в Б о р и с о в Държавата и образователните практики в България и Чехия през Възраждането, или към въпроса за институционалната основа на книжовния език// Власт и кодификация. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", ISBN 978-954-423-660-1, 2011, 230 – 239.
 14. Б о р и с л а в Б о р и с о в Jazyk jako symbol moci (Česká státní hymna ze sociolingvistického hlediska) // Letní škola slovanských (bohemistických) studií. Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno: Quadra, ISBN 978-80-210-5511-7, 2011, 10 – 17.
 15. Б о р и с л а в Б о р и с о в Изграждане на представа за България в учебниците по български език за чужденци. // Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Občanské sdružení PORTA BALKANICA, ISBN 978-80-904846-2-7, 2011, 30 – 37.
 16. Б о р и с л а в Б о р и с о в Vytváření představy o Česku v učebnicích češtiny pro cizince. // Čeština jako cizíjazyk VI. Materiály z VI. Mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2012, ISBN 978-80-7308-440-0, 113 – 118.
 17. Б о р и с л а в Б о р и с о в Език – народ – власт, или за националнозиграждащите принципи в българската и чешката химнография (с оглед на българския и чешкия държавен химн)// Българската бохемистика днес. София: Парадигма, ISBN 978-954-326-183-3, 2012, 405 – 414.
 18. Б о р и с л а в Б о р и с о в Език и/или идеология – щрихи към  възрожденския контекст на чешкия книжовен език. //Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Издателство „Контекст", ISBN 978-954-8238-34-2, 2011, 291-297.
 19. Б о р и с л а в Б о р и с о в Езиково  планиране или езиков мениджмънт – къде сме ние? Велико Търново, 2011, под печат.
 20. Б о р и с л а в Б о р и с о в Концептът власт и държавните институции. //Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", ISBN 978-954-423-769-1, 2012, 271 – 277.
 21. Б о р и с л а в Б о р и с о в Езиковата политика на България в контекста на предстоящите реформи в училищното образование. // Славистиката в глобалния свят. Предизвикателства и перспективи. Университетско издателство „Неофит Рилски", Благоевград, IBN 978-954-680-846-2, 2012, 148 – 153.
 22. Б о р и с л а в Б о р и с о в Българските държавни институции и политиката в образованието (опитът на тоталитарната държава). // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Езикознание. Том I, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски", ISBN 978-954–07-3457-6, 2012, 268 – 273.
 23. Б о р и с л а в Б о р и с о в Езикът и властта (ракурси от миналото и настоящето на езика). // Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", ISBN 978-954-423-784-4, 2012, 25-38.
 24. Б о р и с л а в Б о р и с о в Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г). // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, ISSN 1211-7676, 2013, 97 – 104.
 25. Б о р и с л а в Б о р и с о в Държавните институции и политиката в образованието (опитът на Следосвобожденска България). // Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров. София: Университетско издателство „Св. Кирил и Методий",  София, ISBN 978-954-07-3486-6, 2013, 555 – 561.
 26. Б о р и с л а в Б о р и с о в Cizí jayzk jako instituce čili o bohemistice v zahraničí (bulharský případ). // Čeština jako cizí jazyk VII. Materiály ze VII. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha: FFKU, 2014, 259 – 263.
 27. Б о р и с л а в Б о р и с о в Предизвикателствата на тестовите задачи по български език. //Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30.5. – 1.6.2013, Brno, 2014, ISBN 978-80-904846-7-2, Občanské sdružení Porta Balkanica, 377 – 386.
 28. Б о р и с л а в Б о р и с о в Езикът на политическата пропаганда (българско-чешки паралели от времето на тоталитарната държава) // 20 години „Бохемия клуб". Юбилеен сборник. София: Изд. „Парадигма", 2014, 159 – 169.
 29. Б о р и с л а в Б о р и с о в Функционалната грамотност  и действащите държавни образователни изисквания по български език. // Eзикови политики в европейски и национален контекст. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски",ISBN 978-954-423-974-3, 2014, 142 – 154.
 30. Б о р и с л а в Б о р и с о в За грамотността, писмената култура и ученическите писмени текстове. // Výuka jihoslovanský jazyků a literatur v dnešní Evropě. Kolektivní monografie Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. a kolektiv. Brno 2015, ISBN: 978-80-905336-6-0. str. 121 – 128.
 31. Б о р и с л а в Б о р и с о в Функционална ли е „Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)"?. // Родна реч.  СУ „Св. Климент Охридски", Кн. 4, 2015, 12 - 18.
 32. Д и а н а  П.  И в а н о в а, Б о р и с л а в Б о р и с о в Ян Вагнер и  популяризирането на българския език в Чехия (края на ХІХ – началото на ХХ век). // Език и литература. Кн. 1-2, 2015, 57 - 70.
 33. Б о р и с л а в Б о р и с о в За т.нар. „бърненски хантец", или как говорят във втория по големина град в Чехия. // Проблеми на социолингвистиката. Сборник по случай 75-годишншната на акад. Михаил Виденов. 2016, 331 - 334

 34. Б о р и с л а в Б о р и с о в Разговорникът, или за това как можем да се окажем „изгубени в превода".// Българистични четения Сегед – 2015. Сегед: Auctores, 2016, 75 – 80.
 35. Б о р и с л а в Б о р и с о в O formulacích zadání úloh v učebnicích  a v příručkách češtiny pro cizince. // Čeština jako cizí jazyk VII. Materiály ze VII. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha: FFKU, 2016, 259 – 268.
 36. Б о р и с л а в Б о р и с о в „Как славянският език улеснява изучаването на европейските езици", или за възгледите на Бохуслав Балбин за чехите и чешкия език. // Бохемистиката – съдба и призвание. Хомо бохемикус, София: Парадигма, кн. 1-21 2016, 64 – 74.
 37.   Б о р и с л а в  Б о р и с о в Чешкият език през IV век. // Карел IV – владетелят, държавникът и неговата епоха. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2016, 35 – 42.
 38. Б о р и с л а в  Б о р и с о в  Формулировката на условията на задачите и упражненията – между инструкцията и клишето.// Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III: Brno, ISBN 978-80-906183-7-4, 2016, 35 - 44.
 39. Б о р и с л а в  Б о р и с о в За обръщенията, титлите, званията и длъжностите при превода на филми за дублаж. // Българска реч, Книга 1, 2018, 154 - 156.
   

Рецензии:

 1. Боян Ничев „Непознатата позната Чехия" // Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 143.
 2. Яна Плескалова „Stará čeština pro nefilology" // Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 131.
 3. Bulharská a slovenská lexikografia v zejdnotnej Europe/ Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Авторски колектив. Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV/ Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН. Велико Търново, 2009, 247 стр. // Научни трудове. Том 48, кн. 1, сб. Б, 2010. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 544 – 545.
 4. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Eds.: Elena Krejčová, Pavel Krejčí,  Michal Przybylski. 1. vyd. Brno: Porta Balkanika, 213 s. ISBN 978-80-904846-2-7. //Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, 2013, 69 – 71.
 5. Елена Крейчова, Надежда Сталянова, Олга Сорока, Кратък тематиичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език, Изд. „Парадигма", 2016 г, 152 стр. // сп. "Проглас", Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", сн. 2, 2016,

Преводи:

 

1. Ярослав Хашек Съвети за живота. // Homo bohemicus, кн. 1/2, 1999, 80 – 84.

2. Йозеф Юнгман Разговор първи. Чешки вестител (1806). // Славянски диалози, кн. 10-11, година VII, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 16 – 20.

 

Годишнини:

 

1. Диана Иванова на 60 години. // Съпоставително езикознание, кн. 3, 2010, 139 – 142.

2. Подбрана библиография на трудовете на Диана Иванова. // Съпоставително езикознание, кн. 3, 2010, 142 – 158.

Дейности

Преподавателска дейност:

 

Лекционни курсове

 • лекционен курс по Историческа лингвистика (История на чешкия книжовен език, Историческа граматика на чешкия език, Диалектология)
 • лекционен курс по Увод в социолингвистиката
 • лекционен курс Фонетика на съвременния чешки език
 • лекционен курс по Синтаксис на съвременния чешки език
 • лекционен курс по Стилистика на съвременния чешки език

Семинарни занятия

 • семинарни занятия по Историческа граматика на чешкия език

Упражнения

 • занятия по Практически чешки език със студенти от I, ІІ, ІІІ и V курс от специалност „Славянска филология" – профил чешки език
 • занятия по чешки език за слависти/втори славянски език/ , специалност „Славянска филология" – профил полски и сръбски и хърватски език
 • занятия по чешки език за българисти /чужд славянски език/, специалност „Българска филология", задочно обучение
 • спецкурс за преводачи (за бохемисти) „Преводаческо ателие"
 • занятия, хоспетиране и преддипломен педагогически стаж по Методика на обучението по български език

Лекции в чужбина

 • лекции в рамките на програма ЕРАЗЪМ в следните университети:
 1. Масариков университет, Бърно (Чехия)
 2. Университет „Лоранд Йотвьош" в Будапеща (Унгария)
 3. Университет в Острава (Чехия)
 4. Анкарски университет, Анкара (Турция)
 • лекции пред чуждестранни студенти на летните семинари по чешки език към Департамента за чешки език за чужденци (Kabinet češtiny pro cizince), Масариков университет, Бърно (Чехия)

Участие в редакционни колегии

 

Докторанти и дипломанти

 

 

ДИПЛОМАНТИ

 

2011

 

КАРЕЛ ЧАПЕК – „КНИГА АПОКРИФИ". НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ДВАТА БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДА"

Дипломант: Павлина Черпокова, Славянска филология (чешка филология)

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК

Дипломант: Шона Валериева Фотева, Славянска филология (чешка филология)

Рецензент: хон.ас. Красимира Маринова

 

ЕЗИК И ИДЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ХИМНИ

Дипломант: Зорница Кръстева, Славянска филология (чешка филология)

Рецензент: доц.д-р Славка Величкова

 

2012

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ  В БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК ПРИ ПРЕВОД

Дипломант: Диляна Пламенова Иванчева, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0503049

Рецензент: гл. ас. Катерина Томова

 

ПРЕДАВАНЕ НА АНТРОПОНИМИ ОТ ЧЕШКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРЕВОДИТЕ НА МАЛОСТРАНСКИ РАЗКАЗИ НА ЯН НЕРУДА

Дипломант: Лиляна Иванова Кузманова, Славянска филология (чешка филология) фак. № 0703033029

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПОТРЕБА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА  ОТ ЖЕНСКИ РОД ЗА ЛИЦА В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Дипломант: Цветелина Дончева Попова, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0703033028

Рецензент: гл.ас. д-р Цветанка Аврамова

 

2014

 

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ВИЦОВЕ ОТ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

Дипломант: Мария Тодорова Бялкова, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0903033007

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА И ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ПРЕЗ ХХ ВЕК

Дипломант: Анастасия Олегова Рожнова, Славянска филология (бохемистика), фак. № 0903033026

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

БЪЛГАРСКИЯТ И ЧЕШКИЯТ РЕЧЕВ ЕТИКЕТ – ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРИ ПРЕВОД

Дипломант: Гергана Игнатова Георгиева, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0903033001

Рецензент: ас. Мария Мустаковова

 

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЕЗИКА И ФУНКЦИИТЕ НА ЗАГЛАВИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА И ЧЕШКА ПРЕСА

Дипломант: Йорданка Иванова Стоева, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0903033017

Рецензент: гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

 

2015

 

ОСОБЕНОСТИ НА ЕЗИКА В УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ФОРУМИ ЗА МАЙКИ)

Дипломант: Диана Руменова Чаушева, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0603033061

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В БЪЛГАРСКАТА И ЧЕШКАТА ЕЗИКОВА КАРТИНА НА СВЕТА (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ВИЦОВЕ)

Дипломант: Силвия Динкова Маркова, Славянска филология (чешка филология), фак. № 0803033004

Рецензент: д-р Петя Клинкова

 

ОСОБЕНОСТИ НА УПОТРЕБАТА НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРЕДЛОЗИ В БЪЛГАРСКИЯ И В ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Дипломант:   Десислава Петева Црънкова Славянска филология (чешка филология), фак. №0803033020

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

ФОЛКЛОРНИЯТ ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР В ПЕТИ КЛАС И НЕГОВИТЕ ПРОЕКЦИИ В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА     

Дипломант:   Калинка Тодорова Ежова Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище, фак. №1403667006    

Рецензент: хон.ас. д-р Красимира Танева

 

 

РЕЧЕВИЯТ ЕТИКЕТ И НЕГОВИТЕ ПРОЕКЦИИ В ЕЗИКОВИЯ РЕПЕРТОАР НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП

Дипломант:   Цветанка Недкова Караиванова Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище, фак. №1403667012

Рецензент: гл.ас. д-р Фани Бойкова

 

2016

 

СТЕРЕОТИПИТЕ ЗА ЖЕНАТА В БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА КАРТИНА НА СВЕТА (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПАРЕМИИ)

Дипломант:   Марияна Николаева Боела Славянска филология (чешка филология), фак. №1003033021

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова

 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПАМЕТТА ЗА ХОРАТА В БЪЛГАРСКАТА И ПОЛСКАТА ЕЗИКОВА КАРТИНА НА СВЕТА

Дипломант:   Десислава Михайлова Русева Славянска филология (полска филология), фак. №1103633006

Рецензент: гл.ас. д-р Жана Станчева

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕРЕОТИПНИ ПРЕДСТАВИ ЗА ЖЕНАТА ЧРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Дипломант:   Мариана Петкова Ботева Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище, фак. № 1403667006

Рецензент: гл.ас. д-р Иван Чолаков

 

Други

 

Преведени филми :

2016 - 2018

 

1. Приказка за сватбената дантела, Чехия, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. O svatební krajce. Pohádka, Česko, 2003, 78 min.

2. Вълшебното кралство, Чехия, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Kouzla králů. Pohádka, Česko, 2008, 75 min.

3. Спящата красавица, Чехия, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. O šípkové růžence, Pohádka, Česko, 2006, 57 min.

4. Арабела, Чехословакия, 1981, превод за БНТ с Радост Железарова, редактор Веселина Пършорова,  5, 7, 8, 9, 10 серия. Arabela, Československo, seriál, 1981.

5. Желари, Чехия, Словакия, Австрия, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Želary, 2003, 142 min.

6. Последният велосипедист, двусериен филм, Чехия, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Poslední cyklista, Česko, 2014, 2 x 83 min.

7. Ян Хус, трисериен игрален филм, Чехия, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Jan Hus, Česko, 2015, 3 x 80 min.

8. Думата на краля, Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Královský slib, Česko, 2001, 90 min.

9. Принцът престолонаследник, Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Korunní princ, Česko, 2015, 92 min.

10. Венецът на свети Йоан, Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова.Svatojanský věněček, Česko, 2015, 97 min.

11. Истинският рицар, Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Pravý rytíř, Česko, 2016, 79 min.

12. Частните музеи в Чехия, чешка документална поредица, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Soukromá muzea, Česko, 2006, 42 x 10 min.

13. Лабиринт, Чехия, сериен филм, сезон I, режисьор Иржи Страх, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Labyrint, Česko, 2015, 7 x 58.

14. Духът и неговото съкровище, Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Duch nad zlato, Česko, 2013, 92 min

15. Решаващият глас за Карел IV, Чехия, игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършоровал, Hlas pro římského krále, Česko, 2016, 104 min

16. Невестата с големите крака. Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Nevěsta s velkýma nohama, Česko, 2002, 75 min

17. Скритият език на парите. Чехия, документална поредица, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Utajená řeč peněz, Česko, 2006, 13x17 min

18. Третото желание. Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Přání k mání, Česko, 2017, 105 min.

19. Махарал. Тайната на талисмана. Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Maharal - Tajemství talismanu, Česko, 2006, 105 min.

20. Когато рибата изчезне. Чехия, детски игрален филм, превод за БНТ, редактор Веселина Пършорова. Kdyby byly ryby, Česko, 2014, 95 min.

21. На пражаните им е широко около врата. Чехия, игрален филм, превод за Чешкия център в София. Pražákům, těm je hej, Česko, 1990, 93 min.

22. Моите добри земляци. Чехословакия, игрален филм, превод за Чешкия център в София.  Všichni dobří rodáci, Československo, 1969, 115 min.

 

Участие в проекти:

 

-         МОСТ – Междукултурни орбити: следи и търсения, проект към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

-         Участие в семинар към проекта (6-7 февруари 2010 г.) "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование" към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България.

- Българската националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интегарация и глобализация, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 2011 – 2012.

- Изготвяне на учебни програми и ДОИ по български език (VIII - XII клас) към проект „За по-качествено образование", BG051PO001-3.1.04 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" към Министерството на образованието и науката

- Речник на лингвистичните термини за студенти слависти, договор № 80-10-65/10.04.2019 към Софийския университет "Св. Климент Охридски", април - декември 2019 г.

 

Участия в конференции и научни форуми:

 1. Международен славистичен симпозиум през 2003 г. към ПУ „Паисий Хилендарски".
 2. VІ Межденароден балканистичен симпозиум в  Бърно,  Чехия, 25 – 27 април 2005 г.
 3. Балканистичния симпозиум към Съюза на учените в Пловдив Отвъд думите – превращения на смисъла – 2005 г.
 4. Четения, посветени на младите бохемисти във връзка с 40-годишния юбилей на катедрата „Чешки език за чужденци"  към Масариковия университет в Бърно, Чехия, август 2007.
 5. Международна славистична конференция в чест 30-годишния юбилей на славистиката в Пловдивския университет: Междукултурният диалог – традиции и перспективи, 27 – 28. 11. 2008 г.
 6. Международна научна конференция Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, Сегед, Унгария, 28–29 май 2009 г.
 7. Юбилейна научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението и 50-годишнината от смъртта на акад. Алексаднър Теодоров-Балан С любов и грижа за езика, София, 22-23 октомври 2009 г.
 8. Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд в Бърно, Чехия//Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст // По повод на 100-годишнината от рождението на видния български езиковед професор Любомир Андрейчин, 05.03.2010 г.
 9. Десети национални славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски": Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 22-24 април 2010 г.
 10. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě (18.-19. 4. 2011) // Druhé mezinárodní pracovní setkání lektorů jihoslovanských jazyků ve slovanském i neslovanském prostředí,  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
 11. VI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku (15. až 20. srpna 2011) // Při příležitosti 55. běhu pražské Letní školy slovanských studií
 12. „Българската бохемистика днес", Национална научна конференция, организирана от Посолството на Чешката република в София, Чешкия център в София и „Бохемия клуб", София, 21 октомври 2011 г.
 13. „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност", Международна научна конференция, организирана от Националния военен университет „Васил Левски", Велико Търново, 30 ноември – 1 декември 2011 г.
 14. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Třetí pracovní setkání lektorů jihoslovanských jazyků v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 26.-27.03.2012.
 15. „Време и история в славянските езици, литератури и култури". Единадесети национални славистични четения, Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 19-20 април 2012 г.
 16. Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Международна славистична конференция, Югозападен университет „Неофит Рилски", Благоевград, 5-6 октомври 2012 г.
 17. Кръгла маса с международно участие „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция" в рамките на Международната юбилейна научна конференция „250 години История славянобългарска", Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски", 2 – 3 ноември 2012 г.
 18. „Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа", 30.5. – 1.6. 2013 година в Масариковия университет, Бърно, Чехия.
 19. VII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 13. až 18. srpna 2013, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta.
 20. Научна конференция: 20 години „Бохемия клуб",  23 октомври 2013 г., София.
 21. V. mezinárodní odborná konference Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, 15 – 16 май 2014 г., Бърно, Чехия.
 22. Кръгла маса на тема Eзикови политики в европейски и национален контекст в рамките на Паисиевите четения, 2014 г.
 23. Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание „Българска реч" на тема: Българската реч в речта на българите, Софийски университет „Св. Климент Охридски", 19 – 20 март 2015.
 24. Дванадесета конференция по социолингвистика „Езиковата ситуация – състояние и тенденции", посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов, 5 – 6 юни 2015 г.

 25.  O formulacích zadání úloh v učebnicích  a v příručkách češtiny pro cizince. VIII Международен симпозиум за чешки език като чужд, август 2016.

 26.  
  Формулировката на условията на задачите и упражненията – между инструкцията и клишето. Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа, Масариков университет, Бърно, Чехия, май 2016.
 27.  III Международна научна конференция, организирана от Комисията по социолингвистика към Международния комитет на славистите, на тема "Поколението на интернет", Риека, Хърватия, 5 - 7 септември 2019 г. Доклад на тема Интернет комуникацията и социолингвистиката като част от учебните програми в българското училище.