Гл.ас. д-р Гинка Александрова Бакърджиева


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: ginbak@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време: На лекторат, Прага, Чехия

Област на научната квалификация

Образование

Професионална кариера

Членства

Владеене на чужди езици

Публикации

 1. За някои проблеми на чешкото романето. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 31, кн. 1, 1993, 99-109.
 2. Проблеми на съпоставителната стилистика и статистическите методи. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 32, кн. 1, 1994, 175-180.
 3. Диалогът и монологът в изследванията на чешките лингвисти. – Втори колоквиум по езикознание. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", 1994, 141-148.
 4. Да измъкнеш смока за опашката (определения към понятието стил). – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 33, кн. 1, 1995, 73-78.
 5. Опит за разграничаване на текстове по разпределението на частите на речта. – В: Лингвистика на текста. Велико Търново, 1995, 109-122.
 6. „Рибата мълчи, защото знае всичко". – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 35, кн. 1, 1997, 157-163. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/SILENCE.pdf >
 7. Терминологични проблеми, свързани с изучаването на текста (в съавторство с В. Маровска). – В: Чехи в България и българи в Чехия. ШУ „Епископ К. Преславски", 1998, 247-254.
 8. Комуникативни функции на частиците в диалогичен и монологичен текст. – В: Славистика. ПУ „П. Хилендарски", 1998, 155-162. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/PART.pdf >
 9. Границы эллипсиса в диалогическом тексте. – Материалы ХХVII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Санкт Петербург, вып. 3, ч. 2, 1998, 42-47.
 10. Limitizátory informace v replikovém celku otázka – odpověď. – In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha, 1998, 206-210.
 11. Ролята на паузите в езиковата комуникация. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 36, кн. 1, 1998, 189-195. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/PAUZA.pdf >
 12. Как се превежда филм. – Homo bohemicus, кн. 4, 1998, 57-59.
 13. Чешката символично-декадентска проза в контекста на модернизма. – Homo bohemicus, кн. 1/2, 1999, 28-38.
 14. Дихотомията диалог – монолог с оглед на опитите за създаване на текстова типология. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 37, кн. 1, 1999, 391-398. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/DIHOTOMY.pdf >
 15. Специфика при предаването на собствени имена от/на български и чешки език. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", 2000. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/sobimena.pdf >
 16. Obraz chycený letmo v zrcadle (Zrcadlo a zrcadlení v díle Jiřího Karáska ze Lvovic). – In: Česká literatura na konci tisíciletí, sv. I. (Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky). Praha 2001, 253-264.
 17. Интегрираност на диалогичния дискурс. – Narodowy i podnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2002, 279-291. Също: Българска електронна лингвистична библиотека

 <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/integr.pdf>

 1. Терминът „дискурс". – В: Славистика. ПУ „П. Хилендарски", 2003, 117-124.

Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/Termdis.pdf>

 1. Многоезичието като потенциален проблем на обединяваща се Европа. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 40, кн. 1, 2002, 381-387.

Също: Българска електронна лингвистична библиотека

<http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/multiling.pdf>

 1. Смесване и разединение на съвременните европейски езици. – Юбилейна международна научна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще". ИБЕ, БАН, София, 2002. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/jazyky.pdf>
 2. Икономия и редундантност в диалогичния дискурс. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 41, кн. 1, 2003, 343-350.
 3. За нуждата от речник на терминологията в Европейския съюз. – В: Славистика и общество. Седми национални славистични четения, СУ „Св. Кл. Охридски". С.: Херон Прес, 2006, 175-178.
 4. Тавтологични биноми в българския и чешкия език. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, 238-248.
 5. Предаване на собствените имена в легендите на Юлиус Зейер. – В: Славяните и Европа. Съст. М. Младенова, Е. Дараданова. С.: Херон Прес, 2007, 141-146.
 6. O pastech a pastičkách deminutiv. – Bohemistyka. Opole: Wydawnictwo Pro, 3/2007, 207-219.
 7. Лексикални контактови средства в чешкия и българския език. – В: Славистични изследвания. С.: УИ „Св. Кл. Охридски", т. 8, 2008, 72-80. Също: Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/KONTAKT.pdf>
 8. Шифърът в художествен текст – една от играчките на преводача. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Филология, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, 675-683.
 9. Апелативизирани антропоними в българския и чешкия език. – Проблеми на балканското и славянското езикознание. (Международна научна конференция, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", 2008). Велико Търново: Фабер, 2010, 460-471. ISBN 9789544002664
 10. Апелативизация на търговската марка – рискът на известността. – Паисиеви четения „Език – литература – обществени институции", 2009. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Пловдив: УИ „П. Хилендарски", т. 47, кн. 1, сб. Б, 2009, 197-211. ISSN 0861-0029.
 11. Образуване на съществителни нарицателни имена от топоними. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. (Десети национални славистични четения, СУ „Св. Кл. Охридски"). София: Лектура, 2011, 106–113. ISBN 978-954-92732-1-2.
 12. Мултимедийното обучение по български език за чужденци (в съавторство с Л. Грозданова). – In: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2011, 48-59. ISBN 9788090484627.
 13. Неологизми, образувани от названия на търговски марки (върху материал от български език). – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Пловдив: УИ „П. Хилендарски", т. 49, кн. 1, сб. А, 2011, с.189-203. ISSN 0861-0029.
 14. Търговската марка – правни норми и речева употреба. – In: Specyfika  leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku. Prace slawistyczne 136. Red. Z. Rudnik-Karwatowa. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, s. 9-34. ISBN 978-83-89191-18-2.
 15. Учебният превод – предизвикателства без край. – Opera Slavica (Slavistické rozhledy). Jazykovědný sešit. XXIII, 2013, č. 4, s. 83-92. ISSN 1211-7676.
 16. Když se řekne bohemista – In: Vacula, Richard, ed. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2013, s. 123-131. ISBN 978-80-7470-053-8.
 17. Функции на собствените имена в обучението по български език за чужденци. – In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2014, s. 333-343. ISBN 978-80-904846-7-2
 18. Rozhovor s Františkem Danešem. – Naše řeč, 96, 2013, č. 5, s. 229-234. ISSN 0027-8203.
 19. Енантиосемията като пресечна точка на противоречия. – In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno, 2014 (под печат).
 20. Послания върху бутилка, или за имената на българските вина. – В: Научни перспективи на съвременната българистика. Будапеща, 2014 (под печат).

Дейности

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

 • 1996 –1999

Национален фонд за научни изследвания.

Министерство на образованието и науката; дог. МУ 0-02/1996.

Разработка на научен проект „Глотометричен анализ на текста".

 • 2003 – 2006

Международен проект № 100139-CP-1-2002-1-BG-LINGUA-L2.

Участие в авторския екип по изготвянето на учебник "Български език за чужденци" (мултимедиен продукт), изд. „Летера".

Продуктът е отличен с европейски езиков знак (2007).

 • 2009

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Програма „Еразъм" – учене през целия живот;  № 2009-ERAELC2.

Интензивен курс по български език към ПУ „П. Хилендарски", Езиков център.

Лектор по български език.

 • 2013 – 2014

Карлов университет, катедра „Южнославянски и балканистични изследвания".

Разработка на материали за електронно обучение по български език за чужденци.

Ръководител на проекта: проф. Хана Гладкова; проект № VVZ 205 403.

Докторанти и дипломанти

Други

 

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ

 • Филми:

1989-1992 БНТ, София, редакция „Кино" (закрита)

Панелна история (реж. Вера Хитилова, 1979); Юмруци в тъмнината (реж. Ярослав Соукуп, 1986); Пражката петорка (реж. Томаш Ворел, 1990); Ухо (реж. Карел Кахиня, 1970); За празника и гостите (реж. Ян Немец, 1965); Чучулиги на конец (реж. Иржи Менцъл, 1969); Селце мое, централно (реж. Иржи Менцъл, 1985); Златната ренета (реж. Отакар Вавра, 1965); Вече не се страхувам (реж. Отакар Косек, 1984); Птички, сираци и луди (реж. Юрай Якубиско, 1969) и др.

 • Художествена литература:

Витезслав Незвал. Из моя живот. – В: Странният чародей. София: Народна култура, 1990, 207-249.

Владислав Ванчура. Лъкът на кралица Доротка. – Малка чешка библиотека. Homo bohemicus. София: Херон Прес, 1999, с. 76.

       С финансовата подкрепа на Министерството на културата, Република Чехия.

Юлиус Зейер. Легенди за любовта. София: Херон Прес, 2003, с. 155. ISBN 954-580-149-2

С финансовата подкрепа на Министерството на културата, Република Чехия.

Павел Шрут. Вероника и кокосовият дядо. Пловдив: Летера, 2008, с. 224. ISBN 978-954-5167-44-7

С финансовата подкрепа на програма "Култура" (2007-2013) на ЕС; № 2008-0877/001-001 CULTURE PROGRAMME: Support for Cultural Actions, Stand 1.2.2. LITERARY TRANSLATION.

Награда „Пловдив" за превод на художествена литература (2009).

Йозеф Шкворецки. Бассаксофон (съвместно с М. Симеонова). София: Стигмати, 2011, с. 322. ISBN 978-954-3361-13-7

С финансовата подкрепа на Министерството на културата, Република Чехия.

Ладислав Фукс. Крематорът. София: Парадокс, 2015, с. 188. ISBN: 978-954-5531-79-8.

С финансовата подкрепа на Министерството на културата, Република Чехия.

 • Справочна литература:

Пътен атлас на Европа. Рийдърс Дайджест, 2009, с. 404. ISBN 978-954-9935-30-1

Ястия, вдъхновени от лятото. Рийдърс Дайджест, 2009, с. 367. ISBN 978-954-9935-56-1

 • Превод на документация: фирмена, техническа и др.