Гл.ас. д-р Таня Янкова Янкова


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: yankovatanya@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

история и теория на чешката литература, история и теория на славянските литератури

Образование

 

1985 – МГ „Акад. Кирил Попов", Пловдив

1995 – специалност „Българска филология", защитена дипломна работа /"Процесуалност и каузалност на повествователните практики в „Малострански разкази" от Ян Неруда"/ под ръководството на проф. дфн Светлозар Игов

2000 – специалност „Славянска филология", профил чешки език

2009 – присъдена образователната и научна титла „доктор" от ВАК

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 

Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 1998 г.

Специализиран курс по История на чешката литература при проф. Яначкова в Карловия университет, 1998 г.

Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 2011 г.

 

Професионална кариера

 

1995 – спечелен конкурс за хоноруван асистент започва да води упражнения по Славянски литератури в специалност Българска филология, а по-късно и в специалност Славянска филология

2001 – спечелва конкурс за докторант, от юли същата година е редовен докторант, науч. ръководител – проф. дфн. Иван Павлов

2004 – отписана с право на защита

2008 – назначена на длъжност главен експерт филолог към катедра „Славянска филология"

2009 - доктор по филология

2010асистент в катедра „Славянска филология"

2011главен асистент в катедра „Славянска филология"

 

Членства

Владеене на чужди езици

 • чешки език – ниво С1
 • руски език – ниво В2

Публикации


Книги:

 

„Повествователни практики в разказите на Ян Неруда", УИ, Пловдив, 2010 г.

 

Научни статии:

 

1. Опропастяването на просяка, или вътрешната биография на личността (върху материал от разказите на Я. Неруда) в: Homo bohemicus, С., 1999. кн.1/2, с. 38-43.

2. Структура на хронотопа в "Малострански разкази" в: Научни трудове на ПУ, том 36, кн.1, 1998 – Филологии, с.471 – 478.

3. Типология на героя и модели на повествуване в "Малострански разкази" в: Научни трудове на ПУ, Славистика, 1998, с.237-248.

4. Смъртта като проблем на повествованието в цикъла разкази – Паисиеви четения – 2002г. В: Научни трудове на ПУ, том 41, кн. 1, с. 371-380.

5. Поетика на съня в разказите на Неруда (Шести национални славистични четения, София, 26-27 април, СУ) В: Славистиката в      началото на ХХІ век, С., 2003, с.376-379.

6. Танц, музика и повествование в разказите на Ян Неруда – конференция в СУ, 2003г.

7. Стратегии на играта в Нерудовите разкази (Славистичен симпозиум -  5 ноември, 2003 – Пловдив). В: Научни трудове на ПУ, том 41, кн. 1, с. 207-214.

8. Какво "вижда" окото на камерата в Нерудовата проза – конференция в Прага, 23-24 май 2005г. В: Чешко-български колоквиум. Научни трудове на ПУ. Том 43, кн. 1, сб. Б, 2005, с. 139-150.

9. Слухът и комуникацията в разказите на Ян Неруда – Осми национални славистични четения, СУ "Св. Климент Охридски", април 2006г. В: Славяните и Европа. С., 2007, с. 65-71.

10. За един нетрадиционен разказвач, или как разказва Месецът в прозата на Ян Неруда – Паисиеви четения, Международна славистична конференция – Пловдив, 2006г. В: Научни трудове на ПУ, том 44, кн. 1, сб. Б, 2006, с. 139-149.

11. "Перспективата" на миналото време в разказите на Ян Неруда – Българо-словашки форум. София – БАН, май 2007

12. Метафорика на граничното пространство (К. Я. Ербен, Б. Немцова, Ян Неруда) В: Славистика ІІІ – В чест на международния славистичен конгрес Охрид 2008. П., 2008. с. 304-314.

13. Художникът и неговият портрет (по разкази на Ян Неруда) -  Международна славистична конференция, Пловдив. 27-28. 11. 2008.

14. Цвят и смисъл в Нерудовия цикъл „Разни хора" В : Славянски диалози, 2010г.

15. „Малкият човек" и несъстоялото се бъдеще време.  Сборник в чест на проф. Н. Даскалов, 2009г.

16. Портретиране и повествователски функции – текст, представен по време на Паисиеви четения 2009 г.

 

Публикации след 2009

 1. Модуси на майчиното присъствие в „Китка" от К. Я. Ербен // сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив,  2009г., с. 198-205.
 2. Ефективният протагонист в романа „Селяни" от Владислав Реймонт // сб. Юбилейни славистични четения – София, 2010г., с. 332-339.
 1. Приказни мотиви в баладата „Златният чекрък" от К. Я. Ербен. Бохемистична конференция, Октомври, София,  2011 // Сб. Българската бохемистика днес. Изд. Парадигма. С., 2012, С. 189-198.
 1. Една (не)-обикновена автобиография от Бр. Нушич. // сб. Южнославянските езици и литератури. Бърно. 2011
 1. Пътят на майката – интерпретации на мита в баладата „Съкровище" от К. Я. Ербен.//сб. Юбилейни славистични четения. СУ. 19-21 април 2012.
 1. Функции на женското слово в поезията на К. Я. Ербен. // сб. Славистична конференция в СУ, Май, 2012.
 1. „Писано тази година по задушница"от Ян Неруда – между разказа и

писмото // Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Иванова, Пловдив, Университетско издателство, 2013 г., с. 305-320.

 1. Стратегии на писмото в разказите на Ян Неруда //Пространствата на словото, юбилеен сборник в чест на проф Св. Игов, София, 2012 г., ИЦ „Боян Пенев",  с. 99-112.
 1. Романтическият герой на К. Я. Ербен – между предопределението и свободния избор.// Славистика IV. В чест на ХV международен славистичен конгрес. Минск 2013 г. Университетско издателство „Пайсий Хилендарски", 2013 г., с. 272-281.
 2. „Захорожово ложе"от К. Я. Ербен – от осъзнаване към изкупление на вината - Четвърта годишна конференция в Бърно // сб. Обучението по южнославянски езици и литератури, май 2013г., с. 210-217.
 3. Силата на женското слово в баладите на К. Я. Ербен. //Poznańskiestudiaslawistyczne, nr. 4/2013. Poznań, s. 103-113.

Дейности

 

УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ERASMUS

 

- учебната 2009/10 г. в Университета в Прадубице, Чехия

- учебната 2010/11 г. в Университета в Прадубице, Чехия

Докторанти и дипломанти

Други