„Културноисторическа славистика"

(ПОЛСКИ, ЧЕШКИ, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК)

 

1. Ръководител на програмата: доц. д-р Жоржета Чолакова

2. Административен координатор:  Светлана Попчева

3. Кабинет (номер), в който ще се подават документите на желаещите: каб. 369, Ректорат, 3. етаж

4. Телефон и e-mail: 032 261 238, spoptcheva@abv.bg  

6. Срок за подаване на документите (закупуват се в книжарницата на ПУ): 14.09. - 16.10.2016 г.

 

  

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по културен мениджмънт

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна, държавна поръчка (10 места), платена

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа

ТАКСА: държавна (280 лв. на семестър), платена (450 лв. на семестър)

 

Трисеместриалната магистърска програма „Културноисторическа славистика" за неспециалисти има за цел да формира професионална компетентност по отношение на културното минало и настояще на славянския свят. Основният акцент се полага върху западно- и южнославянския ареал, последователно съотнасян към европейския контекст и към българската култура като пресечна зона на общоевропейски и общославистични тенденции.

 

Учебният план на магистърската програма „Културноисторическа славистика" осигурява придобиване на познания в областта на западно- и южнославянските езици, литератури  и култури и визира изграждане на система от знания върху културната история на славянските народи, които са част от Европейския съюз (а също и на Сърбия). Заложени са дисциплини, които имат както общотеоретичен, така и конкретно практически характер, чиято цел е да формират специалисти със солидни познания за същността и динамиката на културните процеси, проявяващи се в основните области на филологическата система от знания, а именно език, литература, история, фолклор. Славистичната проблематика се разглежда в общоевропейски културен контекст и предлага богато поле за съпоставителен анализ. Интердисциплинарният характер на обучението се проявява и в приобщаването на проблематика, свързана с религиознанието, киното и живописта. Този широк профил на магистърската програма дава възможност за формиране на професионални компетенции в различни области на културния живот.

 

Обучението по един от предлаганите славянски езици (чешки, полски, сръбски или хърватски) стартира от нулево ниво и достига до ниво А2 съгласно Европейската езикова рамка. Чуждоезиковото обучение по славянски език е с практическа насоченост и има за цел да осигури ползването на съответния език по основни теми в сферата на организацията на културни дейности и на екскурзоводството. Желаещите да повишат езиковото ниво на изучавания славянски език могат да го направят, като се запишат в Центъра за обучение по чужди езици към Филологическия факултет.

 

Занятията се провеждат основно в аудиторна форма на обучение (петък – неделя), но паралелно с това се предоставя възможност за осигуряване на електронни източници за самоподготовка на студентите.

 

След завършване на обучението студентите придобиват компетенции, необходими за успешна професионална реализация в културни институции с европейски, национален и регионален адрес.

 

Кандидатстване: За магистърската програма „Културноисторическа славистика" могат да кандидатстват студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен. Не се изискват предварителни познания по нито един от предлаганите славянски езици.

Кандидатите за места по държавна поръчка се класират според оценката от дипломата за висше образование до запълване на предвидените десет места. Кандидатите извън това класиране имат право да се запишат в платена форма на обучение.

 


Директна връзка с ръководителя на програмата.