Научноизследователски проект "Език и иконичност"

№ ДМ 20/1 към Фонд

"Научни изследвания"

при Министерството на образованието и науката на Република България

 

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Катерина Томова

 

Участници:

гл.ас. д-р Вяра Найденова

 

и студентките от специалност "Славистика"

Елка Петрова и Мариела Симеонова

 

Проектът "ЕЗИК И ИКОНИЧНОСТ" е насочен към изследване и анализ на основните теоретични концепции от областта на езиковата иконичност. Решаването на конкретни  проблеми (основният от които се състои в предаване на семантиката на многоизразни лексеми без називна функция) доведе до създаването на първия към момента в българското и чешкото езикознание двуезичен чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази.

Проектът протече в два основни етапа. Първият обхвана събирането и описание на максимално голям брой заглавия на изследвания, свързани с различни ракурси на езиковата иконичност в южно- и западнославянския свят за последните петдесет години. Последва оценка и анализ на проучванията и класифициране по предварително изготвени критерии. Съставената библиографска база данни съдържа 217 единици. Тя позволява на учените, които работят или възнамеряват да работят по проблемите на иконичността, да получат бърз достъп до библиография и да се запознаят с научноизследователската практика на колегите си. Библиографският продукт е достъпен на фейсбук страницата на проекта.

Вторият етап реализира лексикографското представяне на най-спорната част на речта – междуметието, при това в съпоставителен двуезичен план. Поради значителения разнобой сред езиковедите какво точно трябва да се разбира под междуметие и как да бъде дефинирана най-непротиворечиво неговата същност, речникът използва при описанието на  емоционално-експресивните междуметия модела на И. Шаронов. Междуметията не просто се превеждат от единия на другия език и употребата им да се онагледява в достатъчно широк контекст, а се представят чрез т.нар. вокален жестизразявана емоция междуметна лексема (т.е. звукова форма → емоция → писмена форма) и с помощта на паралингвистично средство, нерядко част от употребата на конкретно междуметие.

Искрено се надяваме речникът да запълни съществена празнота в славянската лексикографска литература, да подпомогне чуждоезиковото обучение в различни негови етапи и да намали в значителна степен възможността за междукултурни комуникативни неразбирателства.

 

Речникът може да се разгледа ТУК.