Якуб Микулецки


Имейл: jakub.mikulecky@abv.bg
Тема на дисертацията: Егон Бонди, или за поетиката на чешкия ъндърграунд
Ръководител: Доц. д-р Жоржета Чолакова
Дата на защита: 03.10.2016 г.
  • 2002 – 2006 средно образование, SPŠ a VOŠ, гр. Ждяр над Сазава, Република Чехия, специалност електротехника;

  • 2007 – 2010 висше образование, Университет в Пардубице, Репубика Чехия, бакалавърска степен „История и славистика на ЕС", профил „Българистика";

  • 2009  семестрално обучение в ПУ „Паисий Хилендарски" в рамките на програмата „Еразъм";

  • 2010 успешно защитена бакалавърска дипломна работа на тема „БЗНС – характеристика и анатомия на политическата партия";

  • 2010 – 2012 висше образование, Университет в Пардубице, Репубика Чехия, магистърска степен „Културно-историческа славистика";

  • 2011 летен езиков семинар по руски език в гр. Петрозаводск, Репуплика Карелия;

  • 2012  успешно защитена магистърска дипломна работа на тема „Македонският конфликт през 2001 г. и неговата рефлексия в македонския и българския периодичен печат";

  • 2013  стаж в Посолството на Чешка република в София;

  • 2013  зачислен редовна докторантура към Катедрата по славянска филология (в момента Катедра по славистика), научна специалност Литература на Европа, Америка, Африка, Асия и Австралия (Славянски литератури и чешка литература), научен ръководител дос. д-р Жоржета Чолакова

Професионално направление

2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Чешка литература)

Тема на дисертационния труд

Егон Бонди, или за поетиката на чешкия ъндърграунд

Научен ръководител

Доц. д-р Жоржета Чолакова

Дата на зачисляване

01.03. 2013 г.

Дата на отчисляване

01.03.2016 г.

Дата на защитата

03.10.2016 г.

Публикации

Други