Гл. ас. д-р Димитрина Георгиева Хамзе


Телефон: +359 32 261 228
Мейл: hamzed@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 345, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

езикознание, литературознание, теория и практика на превода, философия, естетика, теория на комичното, когнитивистика и прагматика, изкуствознание

Образование

 • 1978 – 1981 – средно образование с медал за отличен успех, 22. гимназия, София
 • 1982 – 1987 – висше образование с магистърска степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски", специалност "Славянска филология", профил „Полонистика"; специалист по полски език и български език и литература. Успешно защитена дипломна работа с оценка 6.00 на тема: „Поетична символика в епистоларното и поетико-драматургичното творчество на Юлиуш Словацки"
 • 1991 – Спечелен конкурс за редовна докторантура в областта на Теория на превода (Славянски езици). Нефинализирана по административни причини
 • 2010 – зачисляване в  докторантура на свободна подготовка към Катедрата по славянска филология, научна специалност 05.04.18 Славянски езици/Полски език с тема на дисертационния труд „Езиково изразяване на комичното върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович".

Специализации:

 • 1983 – 1984 – двугодишен курс по португалски език към СУ „Св. Климент Охридски"
 • 1985 – 1986 – шестмесечен езиков стаж в Полша (Краков)
 • 1988 – шестмесечна специализация във Варшава като награда от спечелен конкурс за превод на полска поезия, организитан от ПИКЦ
 • 1988 – 1999 – тригодишен курс по унгарски език към УКИ и едномесечен стаж в Университета в Дебрецен като награда за отлични постижения
 • 1990 – 1991 – факултативно посещение на занятията по чешки език на студентите-бохемисти в СУ „Св. Кл. Охридски"
 • 2010 – едноседмична специализация за преподаватели по програма Еразъм в Полша (Торун)
 • 2011 – тримесечна научна специализация в Полша (Краков)

 

Професионална кариера

 • 1998 – 1999 – преподавател на курсовете по полски език в ПИКЦ
 • 1999 - 2000 – преподавател по полски език в НБУ
 • 1995 – до момента - асистент по полски език в Катедрата по славистика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

 

Членства

 1. Международна академия за наука и висше образование (МАНВО)
 2. Национална федерация по научна аналитика (България)
 3. СБХ – Съюз на българските художници

 

Владеене на чужди езици

 

 • полски
 • руски
 • френски
 • чешки

Публикации

А/ Статии

1. Хамзе 1987: Хамзе, Д. Стихотворения в полското месечно списание „Okolice", м. декември 1987 г. : „W poszukiwaniu snów", „Czy zdążę", „Brzozy".

2. Хамзе 1987: Хамзе, Д. „Изкуство за деца" – ново критично списание", сп. „Деца, изкуство, книги", кн.6, 1987 г.

3. Хамзе 1990: Хамзе, Д. Представяне и критичен анализ на творчеството на Едвард Стахура, както и преводи на фрагменти от есеистичната му книга „Fabula raza", сп. „Пламък", 1990 г.

4. Хамзе 1996: Хамзе, Д. „Семиотично-транслативен аспект на някои от превъплъщенията на комичното в художествения текст", „Годишник на Пловдивския университет", том 34, кн.1, 1996 г.

5. Хамзе 1999: Hamze, D. Podróż ludzi księgi by Olga Tokarczuk. W: Translators' Choice. Frankfurt Book Fair, 1999, 178–184.

6. Хамзе 2000: Хамзе, Д. „Олга Токарчук – философ, психолог, но най-вече оригинален писателски талант" и няколко преведени фрагменти от книгите й, в. „Литературен вестник", 22-28.03.2000 г.

7. Хамзе 2001 a: Хамзе, Д. „Траекторията на една неистова съдба" (за живота и творчеството на Станислав Игнаци Виткевич/Виткаци) и превод на статиите му: „По-точно определение на театралното изкуство в чистата форма, „Правилник на Портретната фирма „С. И. Виткевич" и подбор на съдържанието на броя, сп. „Театър", Година LV, бр.3-4, 2001.

8. Хамзе 2001 b: Хамзе, Д. „Модернист с ренесансов замах" (за Станислав Виспянски) и превод на статиите: „Сценографията на Виспянски" и „Поглед към Сценографията на костюмите" (Алиция Оконска), „Виспянски и неговият театър" (Жан Фабр), и подбор на съдържанието на броя, сп. „Театър", Година LV, бр. 10-12, 2001.

9. Хамзе 2005: Хамзе, Д. Симбиотична магия (за изложбата на Ванда Михалак). // Славянски диалози, год. II, бр.2-3. Пловдив, 2005, 208–211.

10. Хамзе 2007: Хамзе, Д. „Bieg przez szkolne plotki" (на полски език) в годишното издание на Полското училище към Посолството на Република Полша – „Warneńczyk – Gazetka uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP  w Sofii", Nr 9, 2007-2008 r.

11. Хамзе 2008 а: Хамзе, Д. „Cogito ergo sum" (на полски език) – в годишното издание на Полското училище към Посолството на Република Полша – „Warneńczyk – Gazetka uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP  w Sofii", Nr 10, 2008-2009 r.

12. Хамзе 2008 б: Хамзе, Д. Да бъдеш поляк – дали това е достатъчно основание за сакрализираната гордост на поляците. // Славистични изследвания (8). София: УИ „Св. Климент Охридски", 2008, 386–396.

13. Хамзе 2010 а: Хамзе, Д. Ироногенната функция на негацията. // Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", том 48, кн. 1, СБ. А, 2010, 284–296.

14. Хамзе 2010 б: Хамзе, Д. Итеративната модалност като културогема в творчеството на Витолд Гомбрович. // Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", том 48, кн. 1, СБ. А, 2010, 373–384.

15. Хамзе 2010 в: Хамзе, Д. Философия на Формата в творчеството на Витолд Гомбрович. // Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторати и средношколци. Пловдив: Контекст, 2011, 196–206. 

16. Хамзе 2010 г: Хамзе, Д. Културопреобразователната роля на комичното в творчеството на Витолд Гомбрович. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски", Том 1. Велико Търново, 2010, 158–167.

17. Хамзе 2010 д: Хамзе, Д. Даниел Беднарек – рапсодия в багри. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски", Том 1. Велико Търново, 2010, 167–179.

18. Хамзе 2010 е: Хамзе, Д. „Хиндемит" – реквием за проспективно отмиращи видове. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски", Том 1. Велико Търново, 2010, 179–191.

19. Хамзе 2011 а: Хамзе, Д. Архетипната анатомия на езика като демистификатор на езиковия канон (по „Космос" на Витолд Гомбрович). // Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Лектура, 2011, 145–154.

20. Хамзе 2011 б: Хамзе, Д. Проблемът за разбирането в транслаториката. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. . Пловдив: Контекст, 2011, 436–448.

21. Хамзе 2011 в: Хамзе, Д. Разбирането като осъзнаване на заблудите в преводознанието. // Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи. Велико Търново: „ИВИС", 2011, 217–232.

22. Хамзе 2011 г: Хамзе, Д. Адам Мицкевич и свободата на духа. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 24–24 юни 2011 година на НВУ „Васил Левски", Том 2. Велико Търново, 2011, 67–74.

23. Хамзе 2011 д: Хамзе, Д. Философско-религиозното пилигримство на Адам Мицкевич. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 24–24 юни 2011 година на НВУ „Васил Левски", Том 2. Велико Търново, 2011, 74– 82.

24. Хамзе 2011 е: Хамзе, Д. Анатомия на разбирането. // Продуктивни езикови умения за академични цели. IV Международна конференция 7–8 октомври 2011, Варна: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", електронна публикация, ISBN: 978-954-9685-64-0, 53–57.

25. Хамзе 2011 ж: Хамзе, Д. Ролята на метафората в категориите на комичното. // Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Филологически факултет, том 49, кн. 1, сб. Б, 2011, 123–138.

26. Хамзе 2012 a: Хамзе, Д. Groteskowy rakurs „dewiacji" romantyzmu w „Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza. // Хоризонти и предели на южнославянските езици. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 85–98.

27. Хамзе 2012 б: Хамзе, Д. Митът за безкрайната умилителност на умалителните в романа „Космос" на Витолд Гомбрович // Безкрайността на словото. Пловдив: Контекст, 2012, 150–157.

28. Хамзе 2012 в: Хамзе, Д. Философски ескизи на не-философа Бродски. // Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НБУ „Васил Левски" 14–15 юни 2012 г. Том 1. Велико Търново, 2012, 174–186.

29. Хамзе 2012 г: Хамзе, Д. Категориите на комичното в перспективата на иронията в когнитивно-прагматичен аспект // Съпоставително езикознание кн. 3. София:  2012, 39–52.

30. Хамзе 2012 д: Хамзе, Д. Ролята на сравнението в комемите // Сборник с научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011 г.". Факултет по хуманитарни науки. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2012, 519–526.

31. Хамзе 2012 е: Хамзе, Д. Мястото на емоциите в категориите на комичното. // Сборник с научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011 г.". Факултет по хуманитарни науки. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2012, 526–534.

32. Хамзе 2012 ж: Хамзе, Д. Когнитивно-прагматични аспекти на кóмиката. //  Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д. ф. н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 355–364.

33. Хамзе 2012 з: Хамзе, Д. Евристика на словото. Трансгресивните иновации на писателя (върху текстове на Витолд Гомбрович). // Годишник  Наука – Образование – изкуство. Том 6, част 2. Благоевград: Съюз на учените – Благоевград, 2012, 173–180.

34. Хамзе 2012 и: Хамзе, Д. Езиковата еквилибристика на Гомбрович – ефективна стратегия в борбата срещу нашествието на Формата. // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски", 2012, 205–214.

35. Хамзе 2012 й: Хамзе, Д. Pragmatyczne aspekty komizmu. // Езиковите явления – разнообразие от модели и интерпретации. Littera et Lingua. Есен 2012, http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg

36. Хамзе 2012 к: Хамзе, Д. Компенсаторни механизми за преодоляване на темпоралната асиметрия в комуникативния тандем автор – читател. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения с международно участие. 19 – 21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. Съст. А. Бурова, Цв. Аврамова и кол. София : УИ „Св. Кл. Охридски", 2012, 35–42. ISBN 978-954-07-3458-3.

37 Хамзе 2013 a: Хамзе, Д. The transgression of the erotic canon as a Form destruction in the works of Witold Gombrowicz. // Езиков свят. Obis Linguarum. Том 11, кн. 1, Благоевград, 2013, 77–85.

38. Хамзе 2013 б: Хамзе, Д. Оксиморонът – гротесковата арматура в творчеството на В. Гомбрович. // Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора международна конференция, 9 – 10 ноември 2012 г., Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", 2013, 414–423.

39. Хамзе 2013 в: Хамзе, Д. Конвергентни импулси в диалога Автор – Читател (Върху текстове на В. Гомбрович). // Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти и докторати. Пловдив: Контекст, 2013, 237–244. 

40. Хамзе 2013 г: Hamze, D. Duchowe peregrynacje Gombrowicza // Studia Slavica XVII/1. Jana Raclavska, Joanna Czaplińska (red.). Ostrava: Ostravská Univerzita, Filozofická fakilta, 2013, 23–32.

41. Хамзе 2013 д: Hamze, D.  Slavonic antiquities with S and Sh /An universal unit of sacrum as an appeal to commonsense through cultures/. // Global crisis of contemporaniety in the sphere of mindset, social values and political interests correlation, London: Published by IASHE, 2013, 62-66.

42. Хамзе 2013 е: Hamze, D. Irony in its pragmatic aspect. // Forms of social communication in the dynamics of human society development. Materials digest of the XXXVII International Research and Practice Conference and the Championship in philological, historical and sociological sciences. (London, December 05 – December 10, 2012), London: Published by IASHE, 2013, 82–84.

43. Хамзе 2013 ж: Хамзе, Д. Коммуникативные основания иронии. // Forms of social communication in the dynamics of human society development. Materials digest of the XXXVII International Research and Practice Conference and the Championship in philological, historical and sociological sciences. (London, December 05 – December 10, 2012), London: Published by IASHE, 2013, 90–94.

44. Хамзе 2013 з: Хамзе, Д. Коммуникативные преимущества иронии. // Forms of social communication in the dynamics of human society development. Materials digest of the XXXVII International Research and Practice Conference and the Championship in philological, historical and sociological sciences. (London, December 05 – December 10, 2012), London: Published by IASHE, 2013, 96–100.

45. Хамзе 2013 и: Хамзе, Д. „Воспоминания из детства" как попытка избавления мира от самого себя. (Искусство Лукаша Рудницкого). // From papyrus to hologram: modern art in the content of evolution of culture. (London, February 18 – February 22, 2013), London: Published by IASHE, 2013, 16–23.

46. Хамзе 2013 й: Хамзе, Д. Koгнитивно-прагматический спектр пародии. // In the beginning there was the word: history and actual problems of philology and linguistics. Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences.(London, March 28 – April 02, 2013), London: Published by IASHE, 2013, 68–73.

47. Хамзе 2013 к: Хамзе, Д. Превъплъщенията на модалността. // Славистика IV. В чест на XV международен славистичен конгрес. Минск 2013: Университетско издателство Паисий Хилендарски, 2013, 93–101.

48. Хамзе 2013 л: Хамзе, Д. Философско-эстетические и лингво-прагматические ресурсы гротеска (на материале творчества В. Гомбровича // Verbal culture of the humanity through the prism of ages (London, July 18 - July 23, 2013), London: Published by IASHE, 2013, 51–56.

49. Хамзе 2013 м: Hamze, D. The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz) // Applied and Fundamental Studies. Hosted by the Publishing House "Science and Innovation Center". St. Louis, Missouri, USA, 2013, s. 383–390.

50. Хамзе 2013 н: Hamze, D. Sub-categories of the comic. // Научное творчество XXI века. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2013, 76–80.

51. Хамзе 2013 о: Хамзе, Д. Структурните антиномии във философското кредо и идиолекта на В. Гомбрович // Проглас, кн. 2.  Велико Търново, 2013, 136–145.

52. Хамзе 2013 п: Хамзе, Д. Адам Мицкевич – житейският път и творческите търсения на младия поет. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 27–28 юни 2013 година на НВУ „Васил Левски", Том 1. Велико Търново, 2013, 514.

53. Хамзе 2013 р: Хамзе, Д. Размисли върху падежните названия и представителните семантични роли на падежите в полски език. // Научна сесия: „Международна конференция на младите учени 13−15 юни" Серия В. Техника и технология, том XVI. Пловдив: Съюз на учените в България, 2013, 318324.

54. Хамзе 2014 а: Хамзе, Д. Прагматични импликации на пародията (върху полски езиков материал). // Съпоставително езикознание кн. 1. София, 2014, 69–83.

55. Хамзе 2014 б: Хамзе, Д. Гротеската в когнитивно-прагматичен ракурс (върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович). // Съпоставително езикознание кн. 4. София:  2014, 41–54.

56. Хамзе 2014 в: Хамзе, Д.Миф" о бесконечной ласкательности уменьшительньих слов в романе ‘Космос' Витольда Гомбровича // LXXVI International scientific-practical conference "Modern language systems as tools to transform reality" / Phase I championship in philology (25 February 20 – February 25, 2014) London: Published by IASHE, 2014, 43–46.

57. Хамзе 2014 г: Хамзе, Д. Структурните антиномии във философското кредо и идиолекта на Витолд Гомбрович // Петнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2013 г. "Канонът на словото", Пловдив, 2013 г., 207-213.  

58. Хамзе 2014 д: Хамзе, Д. Иронията през погледа на древните и съвременните учени. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 03 – 04 юли, 2014 година. на НВУ „Васил Левски". Велико Търново, 2013 (в печатницата е).

59. Хамзе 2014 е: Хамзе, Д. Вечната актуалност на Сократовата ирония. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 03 – 04 юли, 2014 година. на НВУ „Васил Левски". Велико Търново, 2013 (в печатницата е).

60. Хамзе 2014 ж: Хамзе, Д. Реторичната ирония. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 03 – 04 юли, 2014 година. на НВУ „Васил Левски". Велико Търново, 2013 (в печатницата е).

61. Хамзе 2014 з: Хамзе, Д. Модалният потенциал на иронията като комически прототип. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 03 – 04 юли, 2014 година. на НВУ „Васил Левски". Велико Търново, 2013 (в печатницата е).

62. Хамзе 2015 а: Hamze D., Експресивният потенциал на неологизмите като катализатор гротескогенезата (върху материал от романа „Космос" на В. Гомбрович), w: „Poznańskie studia slawistyczne", Nom. 8, 2015, 349–366. (студия)

63. Хамзе 2015 б: Хамзе, Д. Роль дейксиса в гротескогенезе (на материале творчества В. Гомбровича): http://gisap.eu/ru/node/66329

 

Б/ Студии

1. Хамзе 1988: Хамзе, Д. „Основни функции на поетичната символика в епистоларното и поетично-драматургичното творчество на Юлиуш Словацки"), сп. „Език и литература", кн.4, 1988 г.

2. Хамзе 1999 b: Хамзе, Д. Някои аспекти на теорията за модалността. // Съпоставително езикознание 23. София: УИ „Св. Климент Охридски", 1999, 81–104.

3. Хамзе 2011 г: Хамзе, Д. В търсене на самостта през призмата на всеобхватния диалог. // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 24–24 юни 2011 година на НВУ „Васил Левски", Том 2. Велико Търново, 2011, 50–67.

4. Хамзе 2012 в: Хамзе, Д. Деструктивната функция на гротеската като залог за ментално декапсулиране в романа „Транс-Атлантик" на Витолд Гомбрович. // Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НБУ „Васил Левски" 14–15 юни 2012 г. Том 1. Велико Търново, 2012, 186–210.

5. Хамзе 2012 м: Хамзе, Д. Аспекти на падежността (върху материал от полския език)// Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", том 50, кн. 1, СБ. В, 2012, 412–428.

6. Хамзе 2013 б: Хамзе, Д. Истина/лъжа в категориите на комичното като речеви актове. // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. II. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", 205–228.

7. Хамзе 2013 в: Хамзе, Д. Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в романа „Космос" на Витолд Гомбрович. // Събитие и безсмъртие/ Литратура, език, философия, наука. Сборник с доклади от международна научна конференция. Факултет по славянски филологии. Софийски университет „Св. Климент Охридски" (13–14 май 2011 г.). Съставители: Димитър Камбуров, Юлиана Стоянова, Офелия Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова. София: Университетско издателство, 2013, 547–564.

8. Хамзе 2013 е: Хамзе, Д. Akty mowy w ironicznym „wydaniu". // Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2013, 357–373.

9. 55. Хамзе 2013 н: Хамзе, Д. Африканская мечта, осуществленная Чинзи. // Cultural heritage in knoledge, works of art and images. London: Published by IASHE, 2013, 11–16.

10. Хамзе 2013 с: Хамзе, Д. Мир сквозь окна Андрея Даниэля (Вещи вне нас... и они наши) // Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society" / IIId stage of the championship in culturology, sports and art history (October 10 – October 15,  2013) London: Published by IASHE, 2013, 10–19.

11. Хамзе 2013 ф: Хамзе, Д. Аспекты падежности (на материалe польского языка) //LXX International Scientific and Practical Conference "Language means of preservation and development of cultural values" / III stage of the championship in philology  (November 10 – November 15,  2013) London: Published by IASHE, 2013, 48–57.

12. Хамзе 2013 х: Хамзе, Д. Гротеска и мисловно декапсулиране в романа на Витолд Гомбрович „Трансатлантик". // Комичният роман. Анализи и прочити. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2013, 152–175.

13. Хамзе 2013 ц: Hamze, D. Witold Gombrowicz w kaledoskopie recepcji. W: Postscriptum polonistyczne. 2013.2 (12). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 199–221.

14. Хамзе 2013 ш: Хамзе, Д. Нещата извън нас – и те са наши (прозорците на Андрей Даниел). // Сборник доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие 27–28 юни 2013 година на НВУ „Васил Левски", Том 1. Велико Търново, 2013,  1547.

15. Хамзе 2014 г: Хамзе, Д. В поиске самости сквозь призму всеобъемлющего диалога (по поводу одной выставки – конкурса) // LXXVII International Scientific and Practical Conference "Factor harmonious development of man in the structure of the global progress of society" / First Stage Championship in cultural studies, art history, history and philosophy (25 February 20 – February 25, 2014) London: Published by IASHE, 2014, 42–50.

16. Хамзе 2014 д: Хамзе, Д. Магическият триптих Време-Пространство-Любов в творчеството на Олга Токарчук. // Pętla czasu. Język i kultura, red. J. Pacuła, Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanitarna w Bielsko-Białej, 2014, 101–117.

17. Хамзе 2014 е: Hamze, D. „Zapada zmierzch..." – kognitywno-konotatywne implikacje pojęcia w twórczości W. Gombrowicza"", w: Zmierzch w literaturze i kulturze, red. B.Tomalak, A.Matuszek, E. Gajewska, Bielsko-Biała, 2014.

18. Хамзе 2014 з: Хамзе, Д. Языковые пространства комического в творчестве В. Гомбровича. – In: Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII International Research and Practicel Conference and II stage of the Championship in Philology (London, June 26 – July 02, 2014), Published by IASHE, London, 2014, 29–36.

19. Хамзе 2014 и: Хамзе, Д. «За» и «против» стилистики. // Текст, контекст, интертекст. Сборник научньих статей. Виноградовские чтения. Том 2. Москва: VividArt,  2014, с. 15–24.

20. Хамзе 2014 л: Хамзе Д. Экспрессивный потенциал неологизмов как катализатор гротескогенеза (на материале романа „Космос" В. Гомбровича). – In: Problems of combination of individualization and Unification in language systems within modern communicative trends. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XC International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, October 09 – October 14, 2014), 28–34. // źródło elektr. http://gisap.eu/ru/node/55743.

21. Хамзе 2015 б: Хамзе, Д. Ролята на деиксиса в гротескогенезатa (върху материал от творчеството на В. Гомбрович) (в печатницата е).

Дейности

 

Участия в научни форуми


1. Десети национални славистични четения, „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури", посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 22 – 24 април 2010 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, София – 1 доклад: Архетипната анатомия на езика като демистификатор на езиковия канон (по „Космос" на Витолд Гомбрович).

2. Дванадесета докторантска конференция „Думи срещу догми", 20 – 21 май 2010 г. (ПУ „П. Хилендарски", Пловдив) – 1 доклад: Философия на Формата в творчеството на Витолд Гомбрович.

3. Годишна конференция на НВУ „Васил Левски" – В. Търново (30. 09 – 01.10. 2010 г.) – 3 доклада: Културопреобразователната роля на комичното в творчеството на Витолд Гомбрович; Даниел Беднарек – рапсодия в багри; „Хиндемит" – реквием за проспективно отмиращи видове.

4. Единадесети полско-български колоквиум на тема: "Езикът на културата. Културата на езика", 07. -  08. 10. 2010 г. (ПУ „П. Хилендарски, Пловдив) – 1 доклад: Ироногенната функция на негацията.

5. Международна научна конференция на тема: "Християнският Изток и Запад – форми на диалог, културни образци, кодове на паметта", 21 – 22. 10. 2010 г. (Познански университет "Адам Мицкевич", Познан, Полша) – 1 доклад: Duchowe peregrynacje Gombrowicza

6. Научна конференция "Седми Арнаудови четения в Русе", 22 – 24. 10. 2010 г.  (Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе) – 1 доклад: Светът през прозорците на Андрей Даниел.

7. Паисиеви четения, 26 – 27. 11. 2010 г., (ПУ "П. Хилендарски", Пловдив) – 1 доклад: Итеративната модалност като културогема в творчеството на Витолд Гомбрович.

 8. Международна научна конференция на тема: "Приемственост или отхвърляне? Традициите на Романтизма в съвременните славянски литератури", посветена на 200-годишнината от рождението на К. Х. Маха, 30. 11. – 01. 12. 2010 г. (Познански университет "Адам Мицкевич", Познан, Полша) – 1 доклад: Romantyczne dewiacje w perspektywie groteski – „Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza.

 9. Научна конференция на тема: "Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма: теория, практика, перспективи", 03. 12. 2010 г. (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново) – 1 доклад: Разбирането като осъзнаване на заблудите в преводознанието.

 10. Научна конференция на тема: "Случаят Бродски между литературата и политическото", 10. 12. 2010 г. (СУ "Кл. Охридски", София) – 1 доклад: Философски ескизи на не-философа Бродски.

 11. Научна конференция „Съвременният комичен роман", 25. 02. 2011 г. (СУ „Св. Климент Охридски) – 1 доклад: Гротеска и мисловно декапсулиране в романа на Витолд Гомбрович Трансатлантик

 12. Konferencja Naukowa z międzynarodowym udziałem: "Wspólnoty komunikacyjne", dedykowana Profesorowi Ludwikowi Zabrockiemu. Cykl konferencji poświęconych pamięci Poznańskich Językoznawców „Język a poznanie", 11 – 12 kwietnia 2011 r., Poznań, Polska – 1 доклад: Aspekty komizmu w perspektywie pragmatyki.

13. Международна научна конференция на тема: „Събитие и безсмъртие в литературата, философията, езика", 13–14 май 2011 г. (Софийски университет „Св. Кл. Охридски", София) – 1 доклад: Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в романа „Космос" на Витолд Гомбрович.

14. Тринадесета научна конференция за студенти и докторанти „Словото – митове и (без)крайности", 19 – 20 май 2011 г. (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Пловдив) – 1 доклад: Митът за безкрайната умилителност на умалителните в романа „Космос" на Витолд Гомбрович.

15. XX Международен славистичен колоквиум, посветен на паметта на славянските първоучители св. Кирил и Методий, 19 – 20 май 2011 г. (Лвовски национален университет „Иван Франко", Лвов, Украйна) – 1 доклад: Гротескови параметри на комическото изображение в творчеството на В. Гомбрович и Я. Хашек.

16. Международна научна конференция на тема: Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи", 26 – 27 май 2011 г. (Институт за славянски филологии при Сегедския университет, Сегед, Унгария) – 1 доклад: Гротесков ли е съвременият български комичен роман (размисли върху „Мисия Лондон" на Алек Попов и „Амазонката на Варое" на Б. Биолчев)?

17. IV Международна конференция на тема: „Продуктивни езикови умения за академични цели", 7–8 октомври 2011, Варна: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – 1 доклад:  Анатомия на разбирането.

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Synchronia i diachronia – Zbliżenia i dialogi. Pragmatyczne aspekty opisu języków słowiańskich", 13 – 14 czerwca 2011 r. (UMK, Toruń, Polska) – 1 referat: Komunikatywno-pragmatyczny potencjał komizmu.

19. Годишна научна конференция с международно участие на Националния военен университет (НВУ „Васил Левски", В. Търново), 26 – 27 юни 2011 г. – 3 докладa: В търсене на самостта през призмата на всеобхватния диалог; Адам Мицкевич и свободата на духа; Д. Философско-религиозното пилигримство на Адам Мицкевич.

20. Научна конференция с международно участие на тема: „Актуални проблеми на устната комуникация", 28 – 29 октомври 2011 г. (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново) – 1 доклад: Истина/лъжа в категориите на комичното като речеви актове.

21. Юбилейни Паисиеви четения, ноември 2011 г. (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив) – 1 доклад: Ролята на метафората в категориите на комичното.

22. Национална научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011" на Шуменски университет „Константин Преславски", Шумен (13–14 септември 2011 г.) – 2 доклада: Ролята на сравнението в комемите; Мястото на емоциите в категориите на комичното.

23. Единадесети славистични четения с международно участие в Софийски университет „Св. Климент Охридски": „Време и история в славянските езици, литератури и култури", София (19–22 април 2012 г.) – 1 доклад: Компенсаторни механизми за преодоляване на темпоралната асиметрия в комуникативния тандем автор – читател.

24. Международна научна конференция в Полша „Obraz Świętości – Świętość w Obrazie", Szamotuły, Polska (9 – 10 май 2012 г.) – 1 доклад: Семиотика на сакралното в изкуството на Марек Собчик, Лукаш Рудницки и Ралица Стоицева.

25. Юбилейна докторантска конференция по случай 20-годишнината от основаването на Филологически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград (11 – 12 май 2011 г.) – 1 доклад: Пробивът на еротичния канон като Формодеструкция в творчеството на Витолд Гомбрович.

26. Дванадесета национална конференция за докторанти „Словото – (не)възможната мисия" на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Пловдив (17 – 18 май 2012 г.) – 1 доклад: Конвергентни импулси в диалога Автор – Читател (Върху текстове на В. Гомбрович).

27. Юбилейна научна конференция в НВУ „Васил Левски", В. Търново (14–15 юли 2012 г.) – 2 доклада: Деструктивната функция на гротеската като залог за ментално декапсулиране в романа „Транс-Атлантик" на Витолд Гомбрович; Философски импресии в поезията и есеистиката на Йосиф Бродски.

28. Четвърта балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век" на ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград (30 септември – 1 октомври 2012 г.) – 1 доклад: Евристика на словото. Трансгресивните иновации на писателя (върху текстове на Витолд Гомбрович).

29. Международна славистична конференция „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи" на ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград (5–6 октомври 2012 г.) – 1 доклад: Езиковата еквилибристика на Гомбрович – ефективна стратегия в борбата срещу нашествието на Формата.

30. Втора международна научна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката" на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", В Търново (9–10 ноември 2012 г.) – 1 доклад: Оксиморонът – гротесковата арматура в творчеството на В. Гомбрович.

31. Паисиеви четения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Пловдив (2–3 ноември 2012 г.), секция „Съвременна езиковедска проблематика"  – 1 доклад: Аспекти на падежността (върху материал от полския език).

32. Международна конференция за млади учени към Съюза на учените в гр. Пловдив (13 – 16 юни, 2013 г.), научно направление „Хуманитарни и обществени науки", секция „Филология" (Езикознание) – 1 доклад: Размисли върху названията и представителните роли на падежите в полски език.

33. V Международная научно-практическая конференция: „Текст в системе обучения русскому языку и литературе" (14 – 15 июня 2013 г.); Астана, Казахстан: Евразийский национальный университет Л. Н. Гумилева – 1 доклад: Модальный потенциал иронии как комического прототипа.

34. Годишна университетска научна конференция с международно участие: 27–28 юни, 2013 г. на НВУ „Васил Левски", Велико Търново – 2 доклада: Адам Мицкевич – житейският път и творческите търсения на младия поет; Нещата извън нас – и те са наши (прозорците на Андрей Даниел).

35. 3rd International Academic Conference on Applied and Fundamental Studies (USA, 30 – 31 august, 2013): Гротесковая аббревиатура, названная оксимороном (на материале творчества В. Гомбровича.

36. XIII Виноградовские  чтения „Текст, контекст, интертекст" (15 – 17 октомври 2013 г.)     Московский городской педагогический университет – Институт гуманитарных наук, Литовский эдукологический университет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка;  1 доклад: „За" и „против" стилистики"

37. VII Международная научно-практическая конференции аспирантов и молодых ученых "Научное творчество XXI века" (31 октября 2013 г.); Направление работы конференции: История, философия, социология и культурология; 1 доклад: „Sub-categories of the comic"

38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmierzch", Bielsko-Biała, Polska (14 – 15 listopada, 2013 r.); 1 referat: „Zapadł zmrok..." kognitywno-konotatywne implikacje formuły w twórczosci Witolda Gombrowicza.

39. Оpen Еuropean - Аsian Research Analytics Championship

 National Research Analytics Championship

XXXV International Research and Practice Conference "Global crisis of contemporaniety in the sphere of mindset, social values and political interests correlation/III stage of the championship in military,philosopy and politic sciences,  November 05 – 12, 2012, 1 доклад:  „Slavonic Antiquities with s and sh /an Universal Unit of Sacrum as an Appeal to Commonsense Through Cultures"

40. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

XXXVII International Research and Practice Conference "Forms of Social Communication in the Dynamics of Human Society Development", IIId stage of the championship in philological, historical and sociological sciences, December 05-10, 2012, 3 доклада: „Коммуникативные основания иронии"; „Коммуникатывные преимущества иронии"; „Irony in  its Pragmatic Aspect"

41. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

XLII International Research and Practice Conference "From Papyrus to Hologram: Modern Art in the Context of Evolution of Culture"/Ist stage of the championship in culturology and art history, February 18-February 22, 2013, 1 доклад: „Воспоминания из детства" как попытка избавления мира от самого себя" (Искусство Лукаша Рудницкого)

42. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

XLVI International Research and Practice Conference "In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics"/Ist stage of the championship in philological sciences, March 28 - April 02, 2013, 1 доклад: „Koгнитивно-прагматический спектр пародии"

43. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

LIV International Research and Practice Conference "Cultural Heritage in Knowledge, Works of Art and Images"/IInd stage of the championship in art history, culturology and sports, June 24-June 29, 2013, 1 доклад: „Африканская мечта, осуществленная чинзи"

44. Open European - Asian Research Anlytics Championship

National Research Analytics Championship

 

LVIII International Research and Practice Conference "Verbal Culture of the Humanity Through the Prism of Ages"/IInd stage of the championship in philological sciences, July 18-July 23, 2013, 1 доклад: „Философско-эстетические и лингво-прагматические ресурсы гротеска" (на материале творчества В. Гомбровича)

 

45. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

LXVI International Research and Practice Conference "Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society" / IIId stage of the championship in culturology, sports and art history, October 10 – October 15,  2013, 1 доклад: „Мир скозь „окна" Андрея Даниэля (вещи вне нас...и они наши)"

46. Open European - Asian Research Anlytics Championship

     National Research Analytics Championship

LXX International Scientific and Practical Conference "Language means of preservation and development of cultural values" / IIId stage of the championship in philology., November 14, 2013, 1 доклад: „Аспекты падежности" (върху материали на полски език)

47. Open European - Asian Research Anlytics Championship

     National Research Analytics Championship

LXXVII International Scientific and Practical Conference "Factor Harmonious Development of Man in the Structure of the Global Progress of Society" / Іst Stage Championship in cultural studies, art history, history and philosophy, February 20 – February 25, 2014, 1 доклад: „В поиске самости сквозь призму всеобъемлющего диалога (по поводу одной выставки – конкурса)"

48. Open European - Asian Research Anlytics Championship

National Research Analytics Championship

LXXVI International scientific-practical conference "Modern language systems as tools to transform reality" / Phase I championship in philology, Februarу 20 – Februarу 25, 20141 доклад: „Миф о бесконечной ласкательности уменьшительных слов романе „Космос" Витольда Гомбровича"

49. „Дванадесети международни славистични четения" – „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури" (9-10 май 2014 г.), където бях председател в две секции. 1 доклад: „Езикови пространства на комичното в творчеството на В. Гомбрович"

 

50. Международна юбилейна научна конференция „Диалогични пространства" по случай 40-годишнината на полонистиката във Великотърновския университет (13-14 май 2014 г.). 1 доклад: „Ролята на деиксиса в гротескогенезата (върху материал от творчеството на В. Гомбрович"

 

51. Годишна университетска научна конференция с международно участие: 03-04 юли 2014 г. на НВУ „Васил Левски", Велико Търново. 4 доклада: Иронията през погледа на древните и съвременните учени"; Вечната актуалност на Сократовата ирония"; Реторичната ирония"; Модалният потенциал на иронията като комически прототип"

 

52.  Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

 

LXXXIII International Scientific and Practical Conference "Global Trends in the Development of Ethnic Languages ​​in the Context of Inter-Ethnic Communication"

LXXXIII Международная научно-практическая конференция "Глобальные тенденции развития этнических языков в контексте обеспечения межнациональных коммуникаций" (26.06. – 02.07. 2014), 1 доклад: Языковые пространства комического в творчестве В. Гомбровича"

 

53. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

 

XC Международная научно-практическая конференция "Проблемы сочетания индивидуализации и унификации языковых систем в рамках современных коммуникативных тенденций"/ ІІІ-й этап первенства по филологическим наукам (09.10. – 14.10. 2014 г.). 1 доклад: "Экспрессивный потенциал неологизмов как катализатор гротескогенеза" (на материале романа „Космос" В. Гомбровича)

 

54. Bułgarsko-Polskie Kolokwium (20 – 21 października 2014 roku). 1 доклад: Девербативите като гротесков функтор в творчеството на Витолд Гомбрович"

 

55. „Gombrowicz z Przodu i z Tyłu", Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Polska, Radom-Wsola, 20-22 Października 2014 roku. 1 доклад: Groteskowa percepcja świata jako fenomen zmysłowo-estetyczny" (na przykładzie twórczości Witolda Gombrowicza)

 

56. Konferencja Naukowa, Polska (Bielsko-Biała), 6-7 listopada 2014, Myślenie Religijne Wobec Wyzwań Współczesności". 1 доклад: "Ateistyczne wyznania jako mistyfikacja wyrafinowanej duchowości pisarza" (o twórczości Witolda Gombrowicza)

 

57. Open European - Asian Research Anlytics Championship

 National Research Analytics Championship

 

C 24 February to 2 March 2015, the first stage research analytics championships, as well as the 97th  International scientific and practical conference  "Development of language systems in the context of accelerated dynamics of social relations" . 1 доклад: Роль дейксиса в гротескогенезе (на материале творчества В. Гомбровича) http://gisap.eu/ru/node/66329

Докторанти и дипломанти

Други

 

Преводачески изяви и публикации:  

 

1. Превод на няколко документални филма за София-Прес, 1987 г.;

2. Многобройни преводи на полски филми за Полския институт през различни години;

3. Многобройни устни преводи на различни форуми;

4. сп. „Литературна мисъл", кн. 7, 1988 г. – „Българските културни пътешествия от модернизма до автентизма", статия от Войчех Галонзка;

5. сп. „Панорама", кн. 1, 1989 г. – стихотворения от Норвид;

6. в. „Земеделско знаме", бр. 170 от 01.09.1989 г. – разкази от Стефан Полом;

7. сп. „Деца, изкуство, книги", кн. 3, 1989 г.: „Анджей Малешка – театър с теза" от Ева Пьотровска, „Не е достатъчно да е красиво" – разговор с Анджей Малешка, „Общополската сцена за деца и юноши" от Анна Семеска; кн. 4, 1988 г. – „По-далече от литературата" – разговор с Валдемар Джики; в др. книжки: „България – международен телевизионен фестивал „Златната ракла" в Пловдив, „Ролята на илюстрацията в развитието на детската индивидуалност" от Збигнев Рихлицки, „Да се вслушаме в детето" /поглед на психолога върху творчеството на Анджей Малешка/ от Дорота Гаул, „Фантазия и носталгия" от Мариуш Рошяк, „Целодневна репетиция за минута спектакъл" /С Едвард Добрачински, директор на Олщинския куклен театър, разговаря Анна Ингелевич/ и др.;

8. сп. „Затворно дело", кн.1-2, 1990 г. – „Който сее вятър, жъне буря" /анализ на вълната от протести в полските пенитенциарни институции през 1981-1984 г./ от Павел Мочидловски;

9. Сборник със статии по военна история на Полша от различни автори (общ обем: около 200 стр.) за Министерството на отбраната, 1990 г.;

10. сп. „Театър", 2005 г. – „Laudacja" /за приноса на Анджей Вайда в световното кино/ от Малгожата Шпаковска;

11. Превод на резюметата на докладите (от български на полски език) на всички участници в Научната конференция под надслов: „Постмодернизмът в художествените литератури на Полша и България", 2005 г.;

12.  Превод на резюметата на докладите (от български на полски език) на всички участници в Научната конференция под надслов: „Творчеството на полските и на българските писателки", 2007 г.;

13. сп. „Алтера", бр. 7 (юли), 2006 г. – „Групата на художниците „fabs";

14. сп. „Пламък", кн.5-6, 2008 г. превод на 11 стихотворения от различни съвременни полски поети и на студийното философско есе на Йоланта Брах-Чаина „Неприкосновеност";

15. сб. „Гестус" – Театрален алманах за съвременен полски театър, -  Фондация „Идея за театър", С. 2009 г.: серия от статии, свързани с творчеството на Гжегож Яжина (общ обем на превода: 87 стр.)

16. Превод на 10 стихотворения от поетесите Анна Пивковска и Юлия Шиховяк за „Антология на съвременната полска поезия" – „Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich debiutujących po roku 1989". Подбор и предговор Jacek Dehnel и Maciej Woźniak,  София: Издателство Жанет 45, 2014, с. 16–26, 282–290. (премиера 15 юли, 2014 г.)

Преведени книги (с високо одобрение, но неотпечатани по обективни причини, свързани с издателствата – разпадане или реструктуриране след обществено-политическия прелом):

1. Влоджимеж Пажневски „Класно по памет" (издателство „Отечество");

2. Александер Кравчук „Митология на Древна Италия" (издателство „Български художник");

3. Мария Терликовска „Денят на Агатка" (издателство „Хемус");

4. Анна Ковалска „Чудото ще се повтори" (издателство „Народна култура").

 

 

Награди:

31 награди (до момента) за приносни постижения в науката: сребърни и бронзови почетни знаци, дипломи „Софист", диплом „Научен прогрес", други дипломи и специална награда за Пловдивски университет чрез личното ми участие (http://gisap.eu/ru/node/53383).

Silver decoration: 8

Bronze decoration: 11

Diploma "Sophist": 8

Diploma "Scientific Progress": 1

Other diplomas and obtained awards by years: 3

Модели на наградите