Гл.ас. д-р Катерина Иванова Томова


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: katerinatomova@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

славянски езици, чешки език, морфология на съвременния чешки език

Образование

 

Славянска филология – чешки език, 1991 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски"

 

 

Професионална кариера

 

1994 – до момента – асистент по практически чешки език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

 

 

Членства

Владеене на чужди езици

  • руски
  • чешки
  • италиански
  • английски

 

Публикации

 

1. Томова, К. „Мотивът за душевния катарзис в сборника разкази "Моите чернокоси братя" от Л. Фукс"- Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", том 35, кн. 1,1997 г. – Филология, стр.417-421.

2.Томова, К. „Злото – обект и субект на човешкото възприятие. "Вариации на тъмна струна" – Научни трудове на ПУ "П.Хилендарски", том 35, кн.1,1999 – Филология, стр.443-446

3. Томова, К. „Междуметия, образувани от изменяеми части на речта (върху материали от български и чешки език)". Научни трудове на ПУ, т. 48, кн. 1, сб. А, 2010, стр. 233-239.

4. Томова, К. „Лексикографско отразяване на табуирани междуметия в контекста на чуждоезиковото обучение". Продуктивни езикови умения за академични цели, МУ-Варна, 2011, стр. 75-78.

5. Томова, К. „Междуметия от чужд произход в българския и чешкия език", ПУ, Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. А, 2011, стр. 204-214.

6. Томова, К. Формули от речевия етикет с междуметен характер (през призмата на чуждоезиковото обучение). Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, PB. Brno, 2011, стр. 200-211.

7. Томова, К. Наблюдения върху лексикографското отразяване на междуметия в българския и чешкия език, София, „Българската бохемистика днес" 2012 г. Парадигма, стр. 96-108.

8. Томова, К. „Фонетико-фонологично особености на междуметието (върху материали от български и чешки език)", Актуални проблеми на балканистиката и славистиката", В. Търново 2012, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2014, стр. 356–35.

9. Томова, К. За превода на междуметия в българския и чешкия език (върху материал от паралелния синхронен корпус InterCorp), ЮЗУ – Благоевград, „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи" 2012 . УИ „Н. Рилски", 2012, стр. 95–102.

10. Томова, К. Лексикалносинтагматични особености на междуметията в българския и чешкия език, ПУ, Научни трудове, т. 50, кн. 1, сб. В, Пловдив, 2012, стр. 403–411.

11. Томова, К. По пътя на междуметието – историколингвистичен поглед към някои чешки и български граматики. София, Славянските езици отблизо (сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. УИ Св.Климент Охридски, София, 2013, стр.229-240.

12. Томова, К. Как прави пуякът, или за ономатопеите в чуждезиковото обучение. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, PB. Brno, 2014, стр. 647-654.

13. Томова, К. За фразеологизмите с компонент междуметие в чуждоезиковото обучение. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno, 2014 (под печат).

 

Дейности

Участие в проекти

 

2009

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" - програма „Еразъм – учене през целия живот", проект № 2009-ERAELC2; интензивен курс по български език за чужденци, ПУ "П. Хилендарски", 2009 г.

2013

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект № BGO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления", изследовател, автор на учебен модул

 

 

Докторанти и дипломанти

Други