Проф. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова


Телефон: +359 32 261 235
Мейл: tcholakova@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 373, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

чешка литература, славянски литератури, сравнително литературознание

Образование

 • 1992 – 1993 докторантура по чешка литература  – Карлов Университет, Прага; защитена дисертация на тема „Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu"
 • 1978 – 1982 магистър по Славянска филология – ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 1974 – 1978 Френска езикова гимназия  „Ромен Ролан",  Стара Загора

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 • Участие в летни езикови курсови в Чехия (Бърно  – 1980, 1981, 1982; Прага  –  1989, 1996)
 • Четиримесечна специализация в Университета в Нови Сад (ноем.1987  –  февр. 1988)
 • Двумесечна специализация в Института за литература към Чешката академия на науките, Прага (1994)
ЛЕКТОРАТИ:
 • 1998 – 2002 Провансалски университет, Екс-ан-Прованс, Франция;
 • 2009 – 2010 Сорбона, Париж-4

ЛЕКЦИИ В ЧУЖБИНА:

 • 1994 гост-преподавател в Педагогическия и Философския факултети на Карловия университет -;
 • 2013 гост- преподавател в Масариковия университет, Бърно
 • 2004   Сорбона, Париж 4
 • 2005  Масариков университет, Бърно
 • 2005 Карлов университет, Прага, Чехия
 • 2006 Сорбона, Париж-4
 • 2006 Карлов университет, Прага
 • 2009 Университета в Торун, Полша
 • 2013 Университета в Острава, април.

Професионална кариера

 • 2019 - досега - професор
 • 2000 - 2019 - доцент по чешка литература и славянски литератури
 • 1984 – 2000 асистент, старши асистент, главен асистент по чешка литература и славянски литератури

Членства

 • от 1995 г. член на Дружеството на преводачите в Пловдив
 • от 2012 Член на Научния съвет на Университета в Храдец Кралове, Чехия

Владеене на чужди езици

 • Чешки език
 • Френски език

Публикации

 

І. КНИГИ:

 1. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. Изд. Evroslavica – Praha, "Макрос" - Пловдив, 1993
 2. Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Изд. "Дом за книга и литература", Пловдив, 1998
 3. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu. Nakladatelství Karolinum, Praha, 1999

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Parler le bulgare en voyage (en collaboration avec Marie-Barbara le Gonidec), Harrap, 2007, 192 p.
 2. Български език за чужденци. Мултимедиен курс [френска версия]. Пловдив, Изд. „Летера", 2008.

ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ

 

ІІІ.1. Публикувани в България:

 

1. Хронологически таблици. // И. Павлов. В. Тодоров. История на чешката литература. Част първа. УИ "Кл. Охридски", София, 1986, сс. 204-308.

2. Иреално и ирационално в сюрреалистичната образна система. // Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Българска филология, 1989, Т. ХХVІІ, кн. 1, сс. 251-257.

3. Аспекти на жанровата структура на поемата "Май" от К. Х. Маха. // Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Българска филология, 1990, Т. ХХVІІІ, кн. 1, сс. 390-396.

4. Жанрова палинодия в поемата на Карел Хинек Маха "Май". // сп. "Език и литература", 1991, кн. 6, сс. 68-78.

5. Интелектуалната авантюра на ХХ в. // в. "Страница", Ст. Загора, 1991, бр. 4, с. 3.

6. Кубизъм. // в. "Страница", Ст. Загора, 1992, бр. 5, с. 7.

7. Сциентизъм и фигуралност на сюрреалистичния образ. Наблюдения върху "Абсолютният гробар" от Витезслав Незвал. // Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Българска филология, 1992, Т. ХХХ, кн. 1, сс. 145-152.

8. Онтология на сюрреалността в чешката поезия на 30-те години. // Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Филология, 1993, Т. ХХХІ, кн. 1, сс. 139-147.

9. "Трените" на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания. // Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Българска филология, 1994, Т. ХХХІІ, кн. 1, сс. 87-93.

10. Живописните превъплъщения на незримото. Йеронимус Бош между божествения екстаз и дяволските рога. // в. "АртКлуб", 1995, бр. 1, сс. 4-5.

11. Сюрреализмът, или Измеренията на свободата. // в. "АртКлуб", 1995, бр. 16, сс. 6.

12. Дейността на Антонин и Константин Бернкопф в контекста на културноинтеграционните процеси в България на прелома на столетието. // Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Част ІІ. София, 1996, сс. 40-50.

13. Чешки щрих към образа на Христо Ботев. // Вестник на Пловдивския университет, бр. 1-2, 31.01. 1997, сс. 8-9.

14. Генеалогия на славянския авангардизъм. // сп. "Език и литература", 1998, 1, сс. 56-65.

15. Чешкият поетизъм, или Предчувствията на сюрреализма. // Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски". Българска филология, 1998, Т. ХХХVІ, кн. 1, сс. 225-236.

16. Експресионистичната поетика на на Гео Милев и Рихард Вайнер. // Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културноантропологически модели. Литературоведски и лингвистични аспекти. УИ "Епископ Константин Преславски". Шумен, 1998, сс. 136-144.

17. Сънят в поезията на чешкия експресионизъм, поетизъм и сюрреализъм. // Западноевропейският модернизъм. Рефлекси в българската литература и литературите на Централна и Източна Европа. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1999.

18. Le primitivisme et la pensée artistique et littéraire dans l'avant-garde française et balkanique. // Etudes balkaniques, София, 2001, 2-3, p.232-245.

19. Рецепцията на Карел Хинек Маха. // Преводна рецепция на европейските литератури. Том 4. Славянски литератури. Съст. Иван Павлов и колектив. ИК "БАН", София, 2002.

20. "Българското дете" на Салвадор Дали. // "Литературен вестник", бр. 29, 18.09.2002.

21. Литературните предизвикателства на чуждоезиковото обучение. // Българистични студии. УИ "Св. Климент Охридски", София, 2004, 330-334.

22. Устните, устата и зъбите на сюрреалистичния език ("Жена в множествено число" от Витезслав Незвал). // Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски". Българска филология, 2005, Т. ХХХVІ, кн.1.

23. Семиотични ракурси към поезията на чешкия барок. // Реторика на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. УИ "Св. Климент Охридски", София, 2005, сс. 174-183.

24. Чешкият литературен барок пред идеологемата "Нито жив тук, нито мъртъв там". // Юбилеен славистичен сборник. Съст. Маринела Вълчанова, Михаела Кузмова, Миглена Михайлова. Благоевград, УИ „Н. Рилски", 2005, сс. 688-696.

25. Плагиатът като рецепционен акт (към въпроса за чешкия образ на българската литература). // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филология, Т. 43, кн. 1, сб. Б, 2005, сс. 179-188.

26. Памет и безпаметност на сюрреалистичния персонаж (Валерия и седмицата на чудесата от Витезслав Незвал). // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филология, Т. 44, кн. 1, сб. Б, 2006, сс. 280-289.

27. Примитивизмът като естетически концепт на зенитизма. // Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев. Ред. Христина Балабанова, Борис Минков, Добромир Добрев. УИ "Св. Кл. Охридски", София, 2007, сс. 401-410.

28. По дирите на един плагиат, или как се ражда чешкият образ на българската литература. // Вестник на Пловдивския университет, 2007, бр. 8-9 (373-374), 22.11.2007, сс. 20-21.

29. Защо спи езерото? // сп. „Литературна мисъл", бр. 2, 2008, сс. 139-167.

30. Езерните стихотворения на Ярослав Връхлицки и Пенчо Славейков, или нов поглед към един отречен диалог. // Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес, Охрид 2008. УИ „Паисий Хилендарски", 2008, сс. 288-303.

31. Библейското езеро. // Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филология, Т. 46, кн. 1, сб. Б. Литературознание, 2008, сс. 54-64.

32. 200 години от рождението на Карел Хинек Маха (1810-1836). // сп. Славянски диалози, 2010, год. VІІ, бр. 10-11, 33-36.

33. Горският цар и неговата архетипна проекция в поемата на Карел Хинек Маха „Май". // Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. ВТУ УИ „Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011, 181-192.

34. Към въпроса за библейската метафорика на водата. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Изд. „Контекст", Пловдив, 2011,  468-479.

35. Еротичното откровение на една дълга нощ. Предговор. // Тереза Рийдълбаухова. Една дълга нощ в Бискупов. Изд. Жанет „45", Пловдив, 2011, 5-9.

36. Античната представа за езерото. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски",  Филология,  Т. 49, кн. 1, сб. Б, 2011, с. 48-64.

37. Пейзажният образ в баладите на Ербен, или за границите на романтичния митологизъм. // Българската бохемистика днес. София: Парадигма, 2012, 167-179.

38. Езерото като баладичен топос в поемата на Карел Хинек Маха „Май". // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Състав. и отг. ред. Маринела Младенова.  Благоевград : УИ „Неофит Рилски", , 2012, 230-238.

39. Ярослав Сайферт, или за поетиката на меланхолията. // Нобеловата награда за литература - мост между културите. Велико Търново: Ивис, 2013, ISBN 978-954-2968-48-1, 197-209.

38. Хилозоизъм и романтически пейзаж. // Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2. Съст. проф. д-р Клео Протохристова, доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Александър Йорданов и др.София: ИЦ „Боян Пенев", 2012 г., с. 54 – 65.

39. Хилозоистичният базис на романтическата балада (Маха, Мицкевич, Пушкин). // Славянска филология. Том 25. Доклади за ХV международен конгрес наславистите в Минск, Беларус, 2013. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов", 2013, 186-198.

40. Интенционалните посоки на далечината в универсалистския дискурс на Карел Хинек Маха. // Славистика ІV В чест на ХV Международен славистичен конгрес, Минск 2013.  УИ „Паисий Хилендарски", 2013, 257- 272.

41. Ярослав Сайферт, или за поетиката на меланхолията. // Нобеловата награда за литература – мост между културите. Съст. и отг. ред. Маргрета Григорова. Велико Търново: Ивис, 2013, ISBN 978-954-2968-48-1, 197-209.

42. Онтотеологичният образ на смъртта в поетиката на Отокар Бржезина. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филология. Том 51, кн. 1, сб. В, 2013, 256 – 269.

43. Езерната жена в баладите на Адам Мицкевич (опит за диференциален компаративизъм). // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филология. (под печат)

 

ІІІ.2. Публикувани в чужбина:

 

1. Особености на полския литературен авангардизъм. // II Kolokwium slawisticne polsko-bulgarskie. Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa przyjaciól nauk. Poznań, 1991, ss. 14-28.

2. Plovdiv v cestopisu Toužimského. // Práce z dějin slavistiky, Praha, 1995, XVI, ss. 93-98.

3. Český surrealismus třicátých let a problem verbalizace surreality. // Česká literatura, Roč. 45, 1997, č.5, ss.467-486.

4. Činnost Antonína a Konstantina Bernkopfa v kontextu kulturně integračních procesů v Bulharsku na přelomu století. // Práce z dějin slavistiky, Praha, 1997, XVIII, ss. 93-98.; Преиздадена в:  Ceši a Slováci v Plovdivu. Pardubice 2011, s. 18-26.

5. Nonsens v poesii české avangardy. // Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničnímí bohemisty na Mezinárodním symposiu v Praze 20-26 srpna 1998. II díl. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 1998, ss. 96-105

6. Básnický jazyk poetismu. // Česká literatura. Roč. 47, 1999, č.1, ss.49-62.

7. Milan Kundera et le "retour éternel" comme métaphore de l'exil. // Quo vadis, Romania? Exil in/aus der Romania Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Wien, 2001, N 17, pp. 11-21.

8. Apрroches des avant-gardes bulgares. // Caietele Tristan Tzara, Editura Priftis, Darmanesti-Romania, 2005 / 3-4, pp. 167-173.

9. Vladimír Holan a česká meziválečná avantgarda. // Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové líterárněvědné bohemistiky. Sv. 2. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, ss. 11-19.

10. Podoby digrese v Holanově interpretaci Orfeova mythu v Noci s Hamletem // Bohemistyka. Walbrzych : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, No 3, 2007, ss. 220-226.

11. Pamäť a "nepamäť" surrealistickej postavy. Vítězslav Nezval: Valerie a týden divu. // Podoby hrdinu v literatúre a v kultúrnej pamäti. Editorky: Christina Balabanovová a Viera Prokešová. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV a SAP, Slovac Acamemic Press, 2008, ss. 96-103.

12. Пенчо Славейков и Чехия – pro et contra. // Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Editoři Marcel Černý, Dobromir Grigorov. Praha, 2008, ss. 258-271.

13. Orphée, l'orphisme et la pensée philosophique de Vladimír Holan. // L'antre des mots. Autour de la poesie de Vladimir Holan. Textes réunis et édités par Xavier Galmiche & Jan Rubeš. Literaria Pragensia. Studies in Literature and Culture, Vol. 18, N 36 / Vol. 19, N 37, 2008/2009, May 2009, pp. 42-51.

14. Métamorphoses du mythe d'Orphée dans la poésie tchèque. // Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d'un panthéon variable. Publiés sous la direction d'András Kányádi. Instutut d'Etudes Slaves, Paris, 2010, pp. 31-38.

15. Pokus o vymezení imanentní sémantiky jezera. // Bohemica litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno, 2010, R. 13, č. 1-2, s. 47-60.

16. Jezero jako transtextuální kód Máchovy poetiky. // Máchovské rezonance. Sborník příspěvků z IV. kongresu světové líterárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura? Karel Piorecký (ed.). Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, Nakl. Akropolis, 2010, s. 113-124.

17. La conception généalogique des avant-gardes dans les littératures slaves. // Caietele Tristan Tzara. Sous la direction de Vasile Robciuc. Editura Priftis, Moineşti-România, 2010, p. 49-53. ISSN 1584-8825

18. Strašný lesů pán" versus Rex nemorensis. // Mácha redivivus  (1810-2010). Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy. Aleš Haman, Radím Kopáč (eds). Nakladatelství Academia, Praha, 2010, 441-453.

19. Erbenovy balady jako odraz hylozoistické podstaty romantického mytopoetismu. // Slovo a slovesnost, Praha (под печат).

20. Neviditelná krajina v Nezvalově poezii 20. let. // Neviditelný Nezval. Brno (под печат)

21. Jezero jako krajinný koncept transcendence v Březinově poetice. // Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2014, 19. září 2014. Pořádá Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze ve spolupráci se Společností Otokara Březiny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy   (под печат).

22. Melancholické reflexe války v poezii Jaroslava Seiferta. // Sborník příspěvků z V. kongresu světové líterárněvědné bohemistiky, Ústav pro českouliteraturu AV ČR, Praha. (под печат).

23. Le paysage « balladique » et le paysage dans la ballade en Romantisme: essai de comparaison différentielle.  XXe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée, Paris Sorbonne (под печат).

 

ІV. ДОКЛАДИ

 

1. Пловдив и възрожденската преводна литература. Конференция Съединението на България и културния живот в Пловдив, Пловдив, 5-6 септ. 1985.

2. От цивилизъм към поетизъм в чешката литература. Паисиеви четения, 19-20 май 1985.

3. Особености на полския литературен авангардизъм. II Kolokwium slawisticne polsko-bulgarskie, Poznań, 17-18. 11. 1988.

4. Аспекти на жанровата структура на поемата "Май" от К. Х. Маха. Паисиеви четения, май 1990.

5. Хипостази на биографичното в поетическия дискурс на поемата "Едисон" от В. Незвал. Втори международна конференция на младите учени, опганизирана от СУ „Св. Климент Охридски", Златни пясъци, юни 1990.

6. Словото в "Прокълнатия двор" на И. Андрич. Конференция, посветена на стогодишния юбилей на Иво Андрич. Институт за литература, София, 1992.

7. Сциентизъм и фигуралност на сюрреалистичния образ. Паисиеви четения, Пловдив, май 1992.

8. Оntologie surreality v českě poezii 30. let. Българо-чешка конференция, Пловдив, май 1993.

9. Експресионистичната поетика на Гео Милев и Рихард Вайнер. Българо-чешка конференция, Шумен, май 1994.

10. "Трените" на Ян Кохановски – диалог между културни съзнания. Паисиеви четения, май 1994.

11. Плагиатът като рецепционен акт (към въпроса за чешкия образ на българската литература). Българо-чешка конференция, София, 1997.

12. Nonsens v poesii české avantgardy. Международна конференция, посветена на 650 години от създаването на Карловия университет, Прага, 20-26 авг. 1998.

13. Генеалогия на славянския авангардизъм. ХІІ Славистичен конгрес, Краков, 26 авг. – 3 септ. 1998.

14. Чешкият поетизъм, или Предчувствията на сюрреализма. Паисиеви четения, ноември 1998.

15. Сънят в поезията на чешкия експресионизъм, поетизъм и сюрреализъм. Международна конференция Западноевропейският модернизъм, Велико Търново, май 1999.

16. Le primitivisme et la pensée artistique et littéraire dans l'avant-garde française et balkanique. Сolloque international La France, l'Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires, Institut d'Etudes Balkaniques, Université d'Artois, Arras – Paris, France, 22-23 septembre 2000.

17. Литературните предизвикателства на чуждоезиковото обучение. Международена конференция Международна българистика, организирана от СУ „Св. Климент Охридски", Банкя, 3-5 август 2002.

18. Устните, устата и зъбите на сюрреалистичния език. Международен славистичен симпозиум, Пловдивски университет, 1-4 ноември 2003.

19. Чешкият литературен барок пред идеологемата „Нито жив тук, нито мъртъв там". Международна славистична конференция. Благоеград, 3-4 декември 2004.

20. Примитивизмът като естетически концепт на зенитизма // Под знака на европейските културни диалози. Колоквиум в памет на проф. Боян Ничев, Институт за литература БАН, София, дек. 2004.

21. Vladimír Holan a česká meziválečná avantgarda. IIІ Световен конгрес на чешката литература, Карлов университет, ЧАН, Прага, 28 юни – 3 юли 2005.

22. Ярослав Връхлицки и Пенчо Славейков – pro et contra. Българо-чешки колоквиум, Прага, 23-24 май 2005.

23. Jihoslovenská avantgarda a koncepce "barbarogenia". VI. mezinárodní balkanistické symposium v Brně od 25. do 27. dubna 2005.

24. Лицата на Орфей в чешката поезия. Паисиеви четения, Пловдив, 12-13 октомври 2006.

25. Métamorphoses du mythe d'Orphée dans la poésie tchèque //Figures mythiques en Europe centrale, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris, 9-10 nov. 2006.

26. Orphée, l'orphisme et la pensée philosophique de Vladimír Holan. Сolloque international L'antre des mots. Autour de la poesie de Vladimir Holan, Université Paris IV – Sorbonne, 17-18 févr. 2006.

27. Метаморфозите на мита за Орфей в чешката поезия. Славистични четения, София, 22-23 април 2006.

28. Памет и безпаметност на сюрреалистичния персонаж (Валерия и седмицата на чудесата от Витезслав Незвал). Международен колоквиум на тема Героят – центрове и следи на културната памет / Hrdina – centrá a stopy kultúrnej pamäti, Институт за литература БАН, София, 3 май 2007.

29. Гео Милев и естетиката на примитивизма. Международна конференция Гео Милев - модернист, европеец, патриот. Ролята му за обновяване на българската литература и изкуство. Стара Загора, 27-28 септември 2007.

30. Чешки щрих в портрета на Пенчо Славейков. Международна славистична конференция, Пловдив, ноем. 2008.

31. Jezero jako transtextuální kód Máchovy poetiky. IV. Kongres světové líterárněvědné bohemistiky. Ústav pro českouliteraturu AV ČR, Praha, 2010.

32. L'image de l'Europe occidentale dans la littérature bulgare d'aujourd'hui. // Сolloque international Les littératures d'Europe centrale, orientale et balkanique sur les ruines du communisme. Université de Paris-Sorbonne, CIRCE,  24-26 mars 2011.

33. Krajina v Erbenových baladách nebo o vymezení romantického mýtologismu.  200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Miletín, 15-17. 10. 2011.

34. Пейзажният образ в баладите на Ербен, или за границите на романтичния митологизъм.  Национална научна конференция „Българската бохемистика днес". Чешки център, София, 21 октомври 2011 г.

35. Neviditelná krajina v Nezvalově poezii 20. let. // Neviditelný Nezval. Literárněvědná konference o Vítězslavu Nezvalovi, Brno, Masarykova Univerzita, 20.−22. 6. 2012.

36. Le paysage « balladique » et le paysage dans la ballade en Romantisme: essai de comparaison différentielle.  XXe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée, 18 au 24 juillet 2013, Université Paris Sorbonne (Paris IV).

37. Хилозоистичният базис на романтическата балада (Маха, Мицкевич, Пушкин. ХV международен конгрес наславистите в Минск, Беларус, 2013.

38. Езерната жена в баладите на Адам Мицкевич (опит за диференциален компаративизъм). Паисиеви четения, Българо-полски колоквиум, Пловдивски университет окт. 2014.

39. Jezero jako krajinný koncept transcendence v Březinově poetice. Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2014, 19. září 2014. Pořádá Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze ve spolupráci se Společností Otokara Březiny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 

V. НАУЧНИ РЕЦЕНЗИИ:

 

1.            Аналогон или пражката интервенция в сюрреализма и науките за душата [за чешкото сюрреалистично списание Analogon]. // Всичко за книгата, 1994, N 5, с. 18-19.

2.            Отразеният глас на словото. Рецензия за Калина Бахнева. // Език и литература 1995 N 5-6, 173-175.

3.            Теоретичните перспективи на междулитературността / Рецензия за Durisin, Dionyz Teoria medziliterarniho procesu, 1995 Bratislava : Slovenska akad. ved. Ustav svetovej lit., 1995. // Език и литература 1996, N 5-6, 174-176.

4. Възрожденският Шумен в контекста на българо-чешките отношения. [Зденек Урбан, Кина Вачкова. Чешки страници за Шумен през Възраждането.Шумен: 1995, 176 с. ]. // Език и литература, 1996, кн.1, с. 118-120;

5. Рецензия за професурата на Панайот Карагьозов, Специализиран съвет по литературознание, 2007.

6. Рецензия на дисертацията на Таня Маджарова за придобиване на НОС „доктор", 2009. (Публикувана рецензия за книгата Повествователни практики в разказите на Ян Неруда. // сп. Славянски диалози, 2010, год. VІІ, бр. 10-11, 277-281).)

7. Рецензия за дисертацията на Николай Михайлов Любомиров за придобиване на НОС „доктор", защита на 20 юни 2013 г., СУ „Св. Климент Охридски".

8.            Становище за хабилитацията на Мая Николова Тименова-Коен за придобиване на академичната длъжност «доцент» - 4.11.2013, Пловдивски университет.

9.            Становище за дисертацията на Валерия Живова Тодорова за придобиване на НОС „доктор" - ВТУ „Св. Св. Кирли и Методий", 2014 г.

 

VI. ПРЕВОДИ:

 1. Karel Hynek MÁCHA. Maj. // Гласът на падналата арфа, Пловдив, 1993. Второ издание, София, 2000.
 2. Vladimír KŘIVÁNEK. Testamenty. Стихотоврения. Превод от чешки език. Голяма чешка бибилотека, София, 1997, 56 стр.
 3. Vítězslav Nezval. Кукуригане.  Бъдещо поколение. Носталгия.  Деметра (Стихотворения). Превод от чешки. // Homo Bohemicus, 1999, 1-2, с. 55-57.
 4. Xavier Galmiche. L'« autre défamiliarisation » de la littérature expressionniste tchèque. Превод от френски. // Славянски диалози, 2004 /2-3, 153-162.
 5. Roman Jakobson. Dialogues (fragment). Превод от френски. // Славянски диалози, 2004 /2-3, сс. 12-22.
 6. Jaroslav Seifert. Slečna Toyen. Превод от чешки. // Славянски диалози, 2004 /2-3, сс. 126-136.
 7. Jaroslav Seifert. Večer v kavárně.//  Славянски диалози, 2004 /2-3, с. 139.
 8. Konstantin Biebl. S lodí jež dováží čaj a kávu. // Славянски диалози, 2004 /2-3, с. 141.
 9. Miloš Crnjanski. Sumatra. // Славянски диалози, 2004 /2-3, c. 109.
 10. Робер Деснос. Гласът на Робер Деснос. Преминал моста (Стихотворения). Превод от френски. // Участ, бр. 1, 2005, сс. 89-91

Дейности

 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

 • 2003 – 2008, от 2010 → Ръководител на Катедрата по славянска филология (от 2015 г. Катедра по славистика)
 • 2011 – 2014 Заместник-ректор (учебна и издателка дейност) – ПУ „Паисий Хилендарски"
 • 2007 – 2011 Заместник-декан на Филологическия факултет (научна и издателска дейност, акредитация, качество ) – ПУ „Паисий Хилендарски"
 • от 2003 член на Факултетния съвет на Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски"
 • 2004 – 2007, 2011 – 2015 член на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски"
 • 2007 – 2010 член на Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК
 • от 2007 член на Управителния съвет на Департамента за чуждоезиково обучение към ПУ „Паисий Хилендарски"
 • 2003, 2005, 2007, 2008 член на Експертна група към Националната агенция за оценка и акредитация
РЕДАКТОРСТВО НА СБОРНИЦИ, УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ:

 

1. Отговорен редактор на Научните трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филология, Т. 43 (2 тома), Т.44 (2 тома), Т. 45, Т.46 (2 тома), Т. 47, Т. 48 (2 тома), Т. 49 (4 тома), Т. 50 (4 тома), Т. 51 (3 тома)  и на сборника «Славистика ІІІ», издаден в чест на ХІV Славистичен конгрес в Охрид;

2. Главен редактор на сп. «Славянски диалози», издание на Филологическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» (от 2004 г., към настоящия момент 11 книжки, 12-та е под печат).

3.  Съставител и редактор на „50 години Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". УИ „Паисий Хилендарски", 2011.

4. Научен редактор на Таня Маджарова. Повествователни практики в разказите на Ян Неруда. УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 345 стр.

5. Редактор на Тереза Рийдълбаухова. Една дълга нощ в Бискупов. Изд. Жанет „45", Пловдив, 2011.

             6. Редактор на Хр. Мирчева. Минава ден, минава нощ. УИ „Паисий Хилендарски", 2012.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ:

 

1.            Светлозар Игов. „Там" (Пловдив: Жанет 45, 2005).  Балабанова къща, Пловдив, 2005.

2.            Димитър Краев. „Въже" (Пловдив: ИК „Щъркел", 2005), 28 декември 2005 г., читалище „Възраждане" – Старинен Пловдив (Публикувана рецензия „Скулптор на крайпътни новолуния". // Вестник на Пловдивския университет, бр. 1, 8.02.2006, с. 11).

3.            Тереза Рийдълбаухова. Една дълга нощ в Бискупов (Пловдив: „Жанет 45",  2011), 4 април 2011 г., „Хеликон-Пловдив, Център".

4.            Марин Бодаков. Наивно изкуство (Пловдив: „Жанет 45", 2011), 30 юни  2011 г., „Хеликон-Пловдив, Център".

5.            Владимир Кршиванек.  Есенна сянка на любовта (София: Хайни, 2011), 12 април 2011 г., галерия „Жорж Папазов"

6.            Емил Милев. Сънят на звуците (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2010), 18.02. 2011 г., книжарница „Хеликон".

7.            Иван Вълев. „Любовна лирика" (Пловдив: Хермес, 2012), книжарницата на ИК „Хермес" – Пловдив, ноември, 21.ноем. 2012 г.

8.            Христина Мирчева. Минава нощ, минава ден (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2012), 12 май 2012 г., книжарница „Хермес – Централ", Пловдив.

9.            Гален Ганев. Красива и мистична. (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2012),  26 окт. 2012 г., книжарница „Хермес – Централ", Пловдив.

Докторанти и дипломанти

Други

 • 2000 – 2002 Инициатор и съпредседател на Френско-българската асоциация в Екс-ан-Прованс
 • ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 • 2000 – 2002 Инициатор и съпредседател на Френско-българската асоциация в Екс-ан-Прованс,; главен редактор на органа на Асоциацията – вестник „Reflets" („Отражения")
 • от 2004 отговорен редактор на списание „Славянски диалози" – орган на Филологическия факултет на Пловдивския университет 
 • от 2005 отговорен редактор на Научните трудове на Филологическия факултет
 • 2008 отговорен редактор на сборника с научни статии „Славистика", посветен на ХIV световен конгрес по славистика в Охрид,.
 • 2013 член на редакционната колегия на сборника с научни статии „Славистика", посветен на ХV световен конгрес по славистика в Минск,.
 • от 2014 член на международната редакционна колегия на сп. „Филолог" – издание на Университета в Баня Лука, Босна и Херцеговина

НАГРАДИ:

 • За книгата „Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа" на името на проф. Св. Иванчев (1994)
 • Медал и почетна грамота „200 години К. Х. Маха" от Съюза на чешките писатели (2010)