Д-р Петя Сашева Клинкова


Телефон: +359 32 261 217
Мейл: pklinkova@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 343, Ректорат, III етаж
Приемно време: ---

Област на научната квалификация

Славянски фолклор – културни традиции, митология, религиозни и конфесионални особености на славянските фолклорни културни системи, словесни и музически фолклорни форми

Образование

 

19901994 – средно образование, Техникум по облекло, гр. Пловдив

19942000 – висше образование, магистър по Славянска филология, профил – чешки език

2010 2013 – редовен докторант към Катедрата по славянска филология (Филологически факулет) и Катедрата по етнология (Философско-исторически факултет) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

Тема на дисертационния труд: „Употреби на традицията и формиране на локалната идентичност", научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев, придобита научна и образователна степен доктор по славянски фолклор през 2014 г.

 

Специализация:

Двумесечна теренна практика в гр. Рокицани, Чешка република, (март и април) 2012 г.

 

Професионална кариера

 

2001 – 2007 – учител по БЕЛ в Средното общообразователно училище „Св. Седмочисленици", гр. Пловдив

2013 – 2015 хоноруван преподавател към катедрата по Славянска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

 

Преподавателска дейност:

 • упражнения по чешки език като втори славянски език за студенти слависти
 • упражнения по чешки език като чужд славянски еезик за студенти българисти (редовно и задочно обучение)
 • лекционен курс по Славянски фолклор за студенти слависти

 

Членства

 

няма

 

 

Владеене на чужди езици

 • чешки език
 • словашки език
 • полски език
 • руски език
 • английски език

 

 

Публикации

 1. Паметта и забравата и ролята им в съвременния живот на перущенци. – В:  Юбилейни Паисиеви четения. Университетът – академична карта на света. Научни трудове на ПУ „Паисий  Хилендарски". Т. 49, Кн.1, Сб. В. Пловдив: УИ „П. Хилендарски",  2011, 72 – 80.
 2. Траките и днешните Перущенци. – В: Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 9 – 10. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов", 2011, 312 – 317.
 3. Приносът на просветителите и подбудителите на съзнанието в Перущенската епопея. – В:  Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесета научна конференция  за студенти и докторанти, Пловдив, 2011. Пловдив: „Контекст", 2012, 216 – 221.
 4. Исторически, политически и социални обстоятелства за формирането на културния облик на два малки европейски града (Перущица от България и Рокицани от Чехия) през времето на Възраждането. – В: Българската бохемистика днес. София: „Парадигма", 2012, 406 – 414.
 5. Някой особености  на културата на Перущица в предосвободителния период. – В: Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 11 – 12.  Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов", 2014 (под печат).
 6. Някои характерни особености на културата в два малки града (Перущица и Рокицани) в България и Чехия през последното десетилетие. – В: Юбилеен сборник „20 години „Бохемия клуб". София: „Парадигма", 2014, 236 – 246.

Дейности

Докторанти и дипломанти

Други