Гл.ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова


Телефон: +359 32 261 228
Мейл: lilia.ivanova@uni-plovdiv.bg
Кабинет: 345, Ректорат, III етаж
Приемно време:

Област на научната квалификация

славянски езици – сравнителна граматика на славянските езици. полски език

Образование

 

1992 – 1997 – средно образование,  Хуманитарна гимназия  „Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

1997 – 2002 – висше образование, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", специалност Славянска филология, профил полски език, степен магистър

2003 – 2006 – редовна докторантура, ПУ „Паисий  Хилендарски", Филологически факултет, Катедра по славянска филология (шифър 05.04.18 Славянски езици / Сравнителна граматика на славянските езици). Тема на дисертацията „Плусквамперфектът в славянските езици (с особен оглед на българския и полския език)" с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Куцаров

2008 – доктор по филология

 

Професионална кариера

 

2008 – 2009главен експерт филолог в Катедрата по славянска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

2009 – 2011асистент в Катедрата по славянска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

2011 – до момента главен асистент в Катедрата по славистика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Членства

Няма.

Владеене на чужди езици

 • полски език – С 1
 • английски език –  В 2
 • немски език – В 1
 • руски език – В 1
 • останалите славянски езици – А 1 / А 2 (четене и разбиране)

Публикации

 1. Лилия Кънчева. За някои транспозиции на българския плусквамперфект и начините за предаването им на полски език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – България. Научни трудове – Филология. Том 41, кн. 1, 2003, 133 – 140
 2. Рецензия на: Елена Любенова. Граматика на горнолужишкия език. // Славянски диалози, 1. Пловдив, 2004, 131 – 134.
 3. Лилия Кънчева. За ролята на периферните средства при предаването на българския плусквамперфект на полски език. // Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi (25 – 26 maja, 2004, Obrzycko). Poznań, 2005, 269 – 276.
 4. Лилия Кънчева. Начини за изразяване на учтивост в българския и полския език. – Юбилеен сборник. Югозападен университет „Неофит Рилски". Филологически факултет. Благоевград, 2005, 255 – 263
 5. Лилия Кънчева. За българския плусквамперфект и функционалните му съответствия на полски език. // Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI. Balkan Conference of Young Scientists (16 – 18 June 2005, Plovdiv). Plovdiv, 2006, 25-31
 6. Лилия Кънчева. За мястото на плусквамперфекта в новополската граматична традиция. – Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г. Пловдив, 2006, 389 – 394
 7. Лилия Кънчева. За мястото на плусквамперфекта в новобългарската и новополската граматична традиция. // Bałkany w oczach młodego człowieka. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28 – 29 kwietnia 2005 roku. Łódź, 2006, 43 – 51
 8. Лилия Кънчева. За две проблемни глаголни форми и мястото им в съвременния полски език. // Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури. Година ІV, кн. 8. Пловдив, 2007, 160 – 168
 9. Лилия Кънчева. Плусквамперфектът в славянските езици (с особен оглед на българския и полския език). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор". Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2008 г., 43 с.
 10. Лилия Кънчева. За ролята на лексикалните модификатори като периферийни средства при предаването на българския плусквамперфект на полски и руски език. // Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес – Охрид 2008. Пловдив, 2008, 113 – 125
 11.  Лилия Кънчева. За мястото на плусквамперфекта в полската глаголна система. // Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Пловдив 27-28 ноември 2008 г. Научни трудове, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, с. 529 – 542.
 12. Лилия Иванова. За категорията време в полската граматична традиция. // Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, 2009, с. 145 – 150
 13. Лилия Кънчева-Иванова. За комбинацията от глаголна форма и już в полския език и преводните й еквиваленти на български език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – България. Научни трудове, том 48, кн. 1, сб. А, 2010 – Филология, с. 487 – 493.
 14. Лилия Иванова. За полските конструкции с глагола ‘mieć' + страдателно причастие и техните аналози в българския език. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 291 ‒ 300.
 15. Вера Маровска, Лилия Иванова. Талант и творчество, отдадени на езикознанието (статия, посветена на проф. д.ф.н. Иван Куцаров). // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 9 ‒ 16.
 16. Лилия Кънчева-Иванова. Форми за учтивост при обръщения в речевия етикет на съвременните българи и поляци. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Том 49, кн. 1, сб. А, 2011, 215‒226.
 17. Лилия Кънчева-Иванова. За резултативността в полския език (в съпоставка с българския език). // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том първи. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2012, 21 – 27.
 18. Лилия Кънчева-Иванова. За ролята на лексикалните средства при изразяването на темпоралност в българския и полския език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Том 50, кн. 1, сб. В, 2012. Филология, 394 – 402.
 19. Лилия Кънчева-Иванова. За ролята на лексикалните средства при изразяване на граматичните значения предходност, относителност и резултативност (върху материал от българския и полския език). // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, 133- 139.
 20. Ив. Куцаров. Актуална морфология. (рец.). Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2011, с. 262 // Съпоставително езикознание, 1 / 2013, 78 – 84.
 21. Лилия Иванова. За семантичната опозиция между лексемите вече / още в българския език и już / jeszcze в полския език. // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и преспективи. (Сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г.). Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2012, 178 – 185.
 22. Лилия Кънчева-Иванова. Отново за българския плусквамперфект и функционално-семантичните му съответствия на полски език. // Topografia tożsamości. Tom 2. Pod red. Agaty Firlej i Wojciecha Jóźwiaka. Poznań, 2012. Wydawnictwo naukowe UAM Seria Filologia słowiańska nr 29, s. 251 – 261.
 23. Лилия Иванова. Проф. Куцаров на 70 години. // Homo Bohemicus, кн. 1-2/2012, 174 – 177.
 24. Лилия Иванова. Темпорални модификатори с резултативна семантика в българския и полския език. // Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16 – 18 октомври 2014 г.). Благоевград: УИ „Неофит Рилски", 2015, 55 – 61.
 25. Лилия Иванова. За мястото на наречието като част на речта в полския език. // Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015, 184 – 192.
 26. Лилия Иванова. Семантични и функционални особености на наречието отдавна в българския език и съответствията му в полския език. // Славистиката – пътища и перспективи. В чест на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015, 120 – 133.
 27. Иванова, Л., Ж. Станчева. Със славистика в сърцето (статия, посветена на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова). Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015, 9 – 16.
 28. Лилия Иванова. За семантиката и функцията на наречието сега в българския език и еквивалентите му в полския език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Научни трудове. Том 52, кн. 1, сб. А, 2014 (23 – 24 октомври). Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 342 – 352.

Дейности

Ръководител на полския сектор в Катедрата по славистика.

Докторанти и дипломанти

 1. Даниела Щерева – 09. 2008
 2. Олга Стефанова – 28. 09. 2012
 3. Мирослава Крумова – 12.07. 2013
 4. Георги Георгиев - 27. 09. 2013
 5. Цветелина Поюклиева - 27.09.2013
 6. Аделина Атанасова - 27.09.2013
 7. Пламена Димитрова – 26.09.2014
 8. Мирослава Димитрова – 26.09.2014

Други