СПЕЦИАЛНОСТТА "СЛАВИСТИКА"

 

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: филолог славист

1. специалист по два славянски езика

и/или

2. специалист по един славянски език и учител по български език и литература

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна

Спе­циал­ност­та „Сла­вистика" включва обучение по официални за Европейския съюз езици – чешки, полски, хърватски, както и по сръбски език. Учебният план предлага възможност за избор между два модула: славистичен и българистичен. Първите две години са по учебен план, който е общ за двата модула. През този етап се изучават само славистични дисциплини, като основен акцент се слага върху практическото усвояване на избрания за водещ славянски език. Склю­че­ни­те международни до­го­во­ри с престижни университети в Чехия, Полша, Сърбия и Хърватия гарантират на всеки студент от втори курс възможността за едносеместриално обучение в страната на изучавания език, като разходите се покриват от европейски програми. В края на същия курс всеки студент прави избор на един от двата модула - славистичен или българистичен. Възможно е обучението да се извършва паралелно и в двата модула, които започват от трети курс.

     Сла­вистичният модул включва усвояването на два славянски езика, единият от които е изучаваният през първите две години, и на един неславянски език (английски, френски, немски, испански или друг), включен в дипломата за средно образование или удостоверен с друг вид диплома или сертификат. Основният славянски език се изучава до ниво С1 и е съпроводен с обучение по съответната славянска литература, докато целта при втория славянски език и при неславянския език е тяхното практическо усвояване до ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

     Българистичният модул осигурява продължаващо изучаване на водещия славянски език до ниво В2, но основната част от учебната програма е ориентирана към българистични дисциплини и дисциплините, които осигуряват педагогическа правоспособност (учител по български език и литература - 5. - 12. клас). Завършилите се реализират като учители по български език и литература и като специалисти по съответния славянски език. 

     В края на следването си студентите от двата модула полагат държавни изпити и защитават магистърска дипломна работа.

        Учебният отдел, който обслужва специалността, е организационно структуриран в рамките на централната университетска администрация: Весела Говедарова – Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261–354,  veselag@uni-plovdiv.bg . Приемно време за работа със студенти: 10:00 – 12:00 часа/ 13:30 – 15:00 часа.