ЕВРОПЕЙСКО ЕЗИКОВО ПОРТФОЛИО

Европейското езиково портфолио е документ, изработен от Съвета на Европа в периода от 1998 до 2000 г. Положителните резултати от експерименталното му приложение доведоха до въвеждането му през 2001 година – Европейската година на езиците.
 

Европейското езиково портфолио (ЕЕП) е документ, който описва езиковата компетентност на неговия притежател. В ЕЕП той има възможност лично да отразява своите знания и умения по различни езици, които учи или е учил, както и опит и познания за други култури. Европейското езиково портфолио е инструмент за изграждане на умения за самооценка и планиране на изучаването на чужди езици през целия живот. То дава възможност за анализиране и по-добра организация на учебния процес и има за цел да мотивира достигане на езикови компетентности на всички нива и осъзнаване на придобитите езикови и културни знания и умения.

Европейското езиково портфолио се състои от три части:

  1. Езиков паспорт – той отразява общите езикови знания и умения на притежателя на портфолиото в определен момент спрямо Таблицата за самооценяване от Общата европейска рамка по езиците на Съвета на Европа, както и получените официално дипломи и сертификати.
  2. Езикова биография – тя описва индивидуалния начин на изучаване на чужди езици. Притежателят на ЕЕП посочва какво може да прави на всеки един от езиците, които учи или е учил в училище и извън него, както и описва междукултурния си опит. Езиковата биография служи за самооценка и насърчава осмислянето и планирането на индивидуалното нужди от изучаване на чужди езици.
  3. Досие – в него се събират документи, илюстриращи информацията вписана в езиковия паспорт и езиковата биография.

Към момента има Европейската валидационна комисия на Съвета на Европа е одобрила 53 модела на ЕЕП, сред които под акредитационен номер 48.2003-BG е българският Европейски езиков портфейл (ЕЕП) за професионални цели, разработен по проект є 132 078 на програмата "Леонардо да Винчи" чрез сътрудничество на девет институции от пет европейски страни по инициатива и под академичното ръководство на катедра "Западни езици" на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Освен това СЕ акредитира още четири езикови версии на ЕЕП за професионални цели, предложени от работния екип, съответно на английски, френски, немски и италиански език.

На осмото заседание на Европейската валидационна комисия към Съвета на Европа, състояло се на 7 и 8 ноември т.г., беше акредитирана под номер 53.2003-BG българската адаптация на вече валидираното Европейско езиково портфолио за деца от 6 до 10 години, разработено от CILT – Национален център по езиците на Великобритания. Тя беше осъществена съвместно с Европейски център за обучение и квалификация и МОН.


 

ОБЩИ НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ОБЩА СКАЛА

 

Ниво на владеене:  свободно С2 Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси дори в по-сложни ситуации.
С1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
Ниво на владеене:
самостоятелно
В2 Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
В1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея.
Ниво на владеене:
основно
А2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
А1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.