Записване за МП Културноисторическа славистика

Културноисторическа славистика

(ЧЕШКИ ИЛИ СРЪБСКИ ЕЗИК ОТ НАЧАЛНО НИВО)

2020/2021

 

1. Ръководител на програмата: проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова,

каб. 373, тел. 0895 705 739; е-mail: georgeta.tcholakova@gmail.com

 

2. Административен координатор:  Димитринка Димитрова,

тел. 032 261 238/ 032 261 292; е-mail: dima-slav@abv.bg

 

3. Кабинети, в които ще се приемат документите: каб. 369, Ректорат, 3. етаж (вторник и четвъртък) или 250А , Ректорат, 2. етаж (понеделник, сряда и петък)

 

4. Телефони и e-mail: 032 261 238; 0895 705 739;  slavfil@uni-plovdiv.bg; georgeta.tcholakova@gmail.com; dima-slav@abv.bg 

 

6. Срок за подаване на документите: 31 август - 15 октомври 2020 г.

 

ВАЖНО! Документи могат да се подават и онлайн.

 

Желателно е кандидатите предварително да се свържат по електронната поща с координатора или с ръководителя на програмата за уточняване на часа на срещата.

След 10 септември 2020 записването става при координатора на програмата. През останалото време попълненото и сканирано заявление (формуляр на заявлението може да бъде изтеглен тук - pdf или jpg) и сканирано копие на последната диплома за ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър" се приемат на посочените електронни адреси. В заявлението е необходимо да се посочи избраният славянски език (чешки или сръбски) и телефон за връзка с кандидата.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт в областта на славянските култури

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър"

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа

ТАКСА: държавна поръчка (10 места) - 600 лв. (300 лв. на семестър), платено обучение - 2263,20 лв. (по 1131,60 лв. на семестър)

 

Двусеместриалната магистърска програма „Културноисторическа славистика" за неспециалисти има за цел да формира професионална компетентност по отношение на културното минало и настояще на славянския свят. Основният акцент се полага върху западно- и южнославянския ареал, последователно съотнасян към европейския контекст и към българската култура като пресечна зона на общоевропейски и общославистични тенденции.

 

Учебният план на магистърската програма „Културноисторическа славистика" осигурява придобиване на познания в областта на западно- и южнославянските езици, литератури  и култури и визира изграждане на система от знания върху културната история на славянските народи, които са част от Европейския съюз (а също и на Сърбия). Заложени са дисциплини, които имат както общотеоретичен, така и конкретно практически характер, чиято цел е да формират специалисти със солидни познания за същността и динамиката на културните процеси, проявяващи се в основните области на филологическата система от знания, а именно език, литература, история, фолклор. Славистичната проблематика се разглежда в общоевропейски културен контекст и предлага богато поле за съпоставителен анализ. Интердисциплинарният характер на обучението се проявява и в приобщаването на проблематика, свързана с религиознанието, киното и живописта. Този широк профил на магистърската програма дава възможност за формиране на професионални компетенции в различни области на културния живот.

 

Обучението по един от предлаганите славянски езици (чешки или сръбски) стартира от нулево ниво и достига до ниво А2 съгласно Европейската езикова рамка. Чуждоезиковото обучение по славянски език е с практическа насоченост и има за цел да осигури ползването на съответния език по основни теми в сферата на организацията на културни дейности и на екскурзоводството. Желаещите да повишат езиковото ниво на изучавания славянски език могат да го направят, като се запишат в Центъра за обучение по чужди езици към Филологическия факултет.

 

Занятията се провеждат основно в аудиторна форма на обучение (петък от 15:30 до 19:30 ч., събота и неделя от 9:00 до 18:30 ч.), но паралелно с това се предоставя възможност за осигуряване на електронни източници за самоподготовка на студентите.

 

След завършване на обучението студентите придобиват компетенции, необходими за успешна професионална реализация в културни институции с европейски, национален и регионален адрес.

 

Кандидатстване: За магистърската програма „Културноисторическа славистика" могат да кандидатстват студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен. Не се изискват предварителни познания по нито един от предлаганите славянски езици.

Кандидатите за места по държавна поръчка се класират според оценката от дипломата за висше образование до запълване на предвидените десет места. Кандидатите извън това класиране имат право да се запишат в платена форма на обучение.

 


Директна връзка с ръководителя на програмата.

 

"Поетика на меланхолията" от доц. д.ф.н. Жоржета Чолакова

БАЛ НА СЛАВИСТИТЕ 2018

Уважаеми колеги,

заповядайте заедно да отбележим 40 години Славистика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на 8 декември 2018 г.

 

Към текста на поканата.

Записване за магистърската програма "Културноисторическа славистика"

В понеделник, 10 септември 2018 г., започва записването за магистърската програма "Културноисторическа славистика" за учебната 2018/19 г.

Подробна информация можете да видите тук.

Вечер на чешкия език

Вчерта, посветена на чешкия език, литература и култура, беше организирана от Елка Петрова, Маргарита Симеонова и Александра Станкова - студентки в специалността "Славистика - чешки език" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

Репортаж от събитието - 12.04.2018 г.

Показывается результатов: 1 - 5 из 48.
Предметов на странице 5
из 10