Светла Джерманович


Имейл: djermanovic.pu@uni-plovdiv.bg
Тема на дисертацията: Аорист и имперфект в славянските езици
Ръководител: Проф. д.ф.н. Иван Куцаров
Дата на защита: ---

1997 – 2002

Търговска гимназия – гр. Пловдив, специалност „Банково дело", паралелка със засилено изучаване на немски език

 

2002 – 2007 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, специалност „Славянска филология със сръбски и хърватски език"  

 

Септември 2007 г. 

Защитена магистърска теза на тема: "Експресивно назоваване на човешките качества посредством устойчиви сравнения с компоненти зооними в български и сръбски език", научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

 

01.03.2014

Зачислена в редовна докторантура към Катедрата по славистика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" в докторската програма по научната специалност 05.04.18 Славянски езици (Сравнителна граматика)

 

Специализации:

Март 2014 г.

ERASMUS – Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

 

Февруари 2015 г.- юли 2015 г.

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија

Професионално направление

2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици (Сравнителна граматика)

Тема на дисертационния труд

Аорист и имперфект в славянските езици

Научен ръководител

Проф. д.ф.н. Иван Куцаров

Дата на зачисляване

01.03.2014 г.

Дата на отчисляване

01.03.2017 г.

Дата на защитата

---

Публикации

  1. Джерманович 2013: Рускова-Джерманович, Светла. „Осврт на употребу глагола разумети у српском и глагола разбирам у бугарском језику". Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2013., књ.1, 2015-219.

  2. Джерманович 2013: Рускова-Джерманович, Светла. „О неким морфосинтаксичким грешкама код студената србистике на Унињерзитету у Пловдиву". Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац, 2013., књ.1, 503-510.

  3. Джерманович 2014: Рускова-Джерманович, Светла. „За отрицателните конотативни значения на някои устойчиви сравнения с компонент названия на домашни животни и птици в български, сръбски и хърватски език". Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzekőzi Konferenciája III. / Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, 2014., 233-237.

  4. Джерманович 2015: Рускова-Джерманович, Светла. „За отрицателните конотативни значения на някои устойчиви сравнения с компонент названия на диви животни, птици и насекоми (върху материал от български и сръбски)". Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2015г., 195-200.

  5. Джерманович 2015: Рускова-Джерманович, Светла. „Отразяване на аорист и имперфект в новосръбската граматична традиция"Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16 – 18 октомври 2014 г.) Благоевград: УИ „Неофит Рилски", 2015г., 125 – 130.

  6. Джерманович 2015: Рускова-Джерманович, Светла. „К вопросу о некоторых случаях употребления аориста в современном сербском языке (на примере художественной прозы и устной речи)"Балканско езикознание/Linguistique Balkanique. Sofia: Academie bulgare des sciences Institut de langue bulgare "Prof. Lyubomir Andreychin", 2015 г. LIV, 1,, 79 – 85.

Други