Златка Любомирова Дюлгерова


Имейл: z.nedelcheva@gmail.com
Тема на дисертацията: Постмодерният роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Дубравка Угрешич
Ръководител: Проф. д.ф.н. Светлозар Игов
Дата на защита: ---

Образование:

 

2002 – 2007 

СОУ „Св. Патриарх Евтимий", Пловдив, хуманитарна паралелка със засилено изучаване на френски език

 

2007 – 2012

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, специалност „Славянска филология със сръбски и хърватски език" 

 

Септември 2012 г. 

Защитена на магистърска теза на тема: Miljenko Jergović „Dvori od oraha": жанрова поетика и смислова структура, научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Игов

 

01.03.2014

Зачислена в редовна докторантура към Катедрата по славистика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" в докторската програма по научното направление 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (сръбска, хърватска и словенска литература)

 

Специализации:

 

Февруари 2010 г. –  юни 2010 г.  

ERASMUS – Université de Paris-Sorbonne IV (France)  –  Etudes slaves – serbo-croat

 

Февруари 2011 г. – юни 2011 г.  

Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

 

 

 

Професионално направление

2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература)

Тема на дисертационния труд

Постмодерният роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Дубравка Угрешич

Научен ръководител

Проф. д.ф.н. Светлозар Игов

Дата на зачисляване

01.03.2014 г.

Дата на отчисляване

---

Дата на защитата

---

Публикации

Други