Entries with tag конференции .

Славистична конференция в Софийския университет

ПОКАНА

 

            Уважаеми колеги,

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Тринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема:

 

Мултикултурализъм и многоезичие

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

 I. Езикознание:

  • Свое и чуждо в историята на славянските езици

  • Езикът като ядро на националното в славянските култури

Заявките да се изпращат на адрес : sl_ezik2016@abv.bg

 

II. Литературознание, културология, антропология:

  • Културна другост и различие

  • Националната литература в мултикултурния свят

  • Литературната миграция.

Заявките да се изпращат на адрес: sl_liter2016@abv.bg

 

            Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.    

            Такса правоучастие – 25 евро/50 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

Предвижда се публикуване на сборник с докладите. За печат ще се приемат текстове с обем до 22 000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

           

Заявките изпращайте до 01.02. 2016 г.    

 

Ръководител на Катедрата по славянско езикознание: доц. д-р Албена Стаменова   

 

Ръководител на Катедрата по славянски литератури: доц. д-р Ина Христова

 

Заявката за участие  може да се изтегли оттук.    

                                      

 

Научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” (Благоевград, 24 -25 септември 2015)

Уважаеми колеги,
Срокът за подаване на заявки за научната конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” (Благоевград, 24 -25 септември), организирана от Катедрата по български език при Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, се удължава до 1 юли 2015 г. Това издание на конференцията ще бъде посветено на 80-годишнината от рождението на проф. Иван Кочев.
Ще се приемат заявки на всички славянски езици, както и на английски език. Изискването е докладите и презентациите да са в рамките на 15 минути. Те ще бъдат разделени тематично на секции.
Повече подробности можете да намерите в регистрационния формуляр.
Очакваме заявките за конференцията на адрес: lingvistika@swu.bg

От организационния комитет:
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Гл. ас. д-р Биляна Тодорова
Гл. ас. д-р Гергана Падарева-Илиева
Гл. ас. д-р Радослав Цонев
Хон. ас. Андрей Бобев

 

Форма за заявка за участие

XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ

Най-сърдечно каним студентите и докторантите от Филологическия факултетна Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на международната славистична конференция в Прага!

XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ СЛАВИСТИ

Славяните: хармония и конфликти

 

Със съдействието  на катедра „Източноевропейски изследвания” към Философския факултет на Карловия университет в Прага

Конференцията ще се проведе на 5–6 ноември 2015

във Философския факултет на Карловия университет, пл. Ян Палах 2, Прага 1

Целта на тази среща е младите изследователи, интересуващи се от славистичната проблематика и свързаните с нея направления, да се запознаят с научната дейност на своите колеги от други университети и научни звена. Основна идея на конференцията е младите слависти да представят своята гледна точка  по избрана от тях тема и по този начин да се създаде предпоставка за научна дискусия. На участващите ще бъде предложена възможност да публикуват докладите си в рецензиран сборник. Работни са всички славянски езици. Докладите ще бъдат представяни в рамките на 15 минути.

Секциите ще бъдат определени след приемането на докладите. Основна тема на конференцията е:

 

СЛАВЯНИТЕ: ХАРМОНИЯ И КОНФЛИКТИ

  1. Език
  2. Литература
  3. История
  4. Други теми
  5. постери (освен докладите е възможно вашето изследване да се презентира под формата на постер)

 

Краен срок за приемане на заявките: 14 юни 2015 г.

По-подробнa информация и формуляр за записване ще намерите на страница: http://www.slavkonf.com

http://www.facebook.com/SLAVKONF

От участниците се заплаща:

1) Такса  правоучасти на конференцията в размер на  1500 крони / 60 евро, която се заплаща на място.

2) При презентация на постер таксата е 500 крони / 25 евро, заплаща се на място.

При навременно изпратена заявка предлагаме на чуждестранните участници в конференцията възможност за настаняване в общежитията на Философския факултет. Настаняването  се  заплаща от самите участници.

Краен срок за приемане на заявления: 14 юни 2015.   Молим интересуващите се от участието на конференцията да попълнят и да изпратят на адрес info@slavkonf.com попълнен формуляр на заявката заедно с анотация на английски език (900-1500 знака) най-късно до тази дата. Заявки, изпратени след тази дата, няма да бъдат приемани. Още информация, както и всички формуляри ще намерите на страница www.slavkonf.com.

 

 

"Болестта в литературата", научна конференция в Бургас

ПОКАНА  
 

 

Уважаеми колеги,  
Литературната секция на Катедрата по български език и литература при
Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Община Бургас и Къщата музей „Петя Дубарова” имат удоволствието да Ви поканят за участие в Научна конференция на тема „Болестта в литературата”, която ще се проведе на 27–28 юни 2015 г. в град Бургас. Конференцията си поставя за цел да подпомогне задълбоченото проучване на проявленията на болестното в българската литература, за да се попълнят липсващи празни полета в типологията на болестта като художествен факт. Стремежът на организаторите е разглежданата проблематика да се положи в по-широко, интердисциплинарно поле с оглед на нейните социокултурни аспекти, както и да се потърсят паралели с руската и западноевропейските литератури.

Текст на поканата.

Българистични четения - Сегед, 2015

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет има удоволствието да ви покани да участвате в  Международна научна конференция   
БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ - СЕГЕД 2015  


Предвиждат се следните секции:

1. История на езика  2. Езикознание 3. Литературознание  
Работни езици на конференцията: всички славянски езици и английски. Конференцията ще се проведе на 11–12 юни 2015 г. в Института по славянски филологии при Сегедския университет. 

Подробна информация за конференцията.

Заявка за участие.

Showing 1 - 5 of 7 results.
Items per Page 5
of 2